Rychle odejít

Projekt Join The Net III

NÁSILÍ JAKO PŘÍČINA VZNIKU POSTTRAUMATICKÉ STRESOVÉ PORUCHY U ŽEN A DÍVEK

Občanské sdružení Acorus ve spolupráci s obecně prospěšnou společností proFem se v období od června 2007 do března 2008 podílelo na projektu JOIN THE NET III realizovaného v rámci evropské iniciativy Daphne podporované Evropskou komisí.

Tento projekt byl zaměřen na rozšiřování informací týkajících se postraumatické stresové poruchy (PTSP) mezi pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí, u nichž je předpoklad, že se při své práci s traumatizovanými osobami setkají.

V červnu 2007 se dvě pracovnice obou zainteresovaných organizací zúčastnily školení v německém Goettingenu, které realizovala německá organizace Therapeutische Frauenberatung e. V., koordinující organizace projektu. Zmíněné pracovnice byly vyškoleny v problematice PTSP a byly jim předány výukové materiály a instruktážní film.

V období od září do prosince 2007 se uskutečnilo celkem 10 workshopů, v rámci kterých bylo vyškoleno 90 pracovníků a pracovnic neziskových organizací, úřadů, policie a intervenčního centra. Mezi nimi byly zastoupeny Farní charita Roudnice nad Labem, Člověk v tísni, proFem, Městský úřad Neratovice, La Strada, Intervenční centrum Praha a další. Workshopů se účastnili zejména sociální pracovnice a pracovníci, sociální asistentky a streetworkeři. Workshopů se zúčastnily i tři policistky, což hodnotíme pozitivně, protože považujeme za velmi užitečné předat informace o posttraumatické stresové poruše i této cílové skupině. Acorus zajišťoval odborné vedení workshopů, celkem 4 pracovnice Acorusu působily v tomto projektu jako lektorky.

Průběh školení byl účastníky a účastnicemi hodnocen velmi kladně. Oceňovali způsob, jakým byl zpracován film i písemné materiály. O jejich zájmu svědčí i to, že na závěr některých školení vznesli požadavek na navazující workshopy, kde by si mohli na modelových situacích prakticky vyzkoušet, jak jednat s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou. Frekventanti a frekventantky byli velmi aktivní, přicházeli s vlastními případy z praxe i se svými osobními zkušenostmi.

Kolegyně z Therapeutische Frauenberatung e. V. plánují v rámci další iniciativy Daphne vytvořit v celé Evropě síť organizací, které se zúčastnily projektu. Tyto organizace by tvořily kontaktní místa pro problematiku posttraumatické stresové poruchy v jednotlivých zemích. Součástí by mělo být vytvoření webových stránek, na kterých budou informace o posttraumatické stresové poruše ve 27 jazycích. Acorus nabídku partnerství v rámci tohoto projektu přijal.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace