Rychle odejít

Naše poslání

ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Pomoc je poskytovaná prostřednictvím služeb:

AZYLOVÝ DŮM     /    KRIZOVÁ POMOC    /    ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ    /    POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ   /    KRIZOVÁ POMOC DĚTEM


Etický kodex

ACORUS - CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

1.     Obecné etické zásady:

1.1. Práce v ACORUSu je vykonávána v souladu s právním řádem ČR a je založena na hodnotách demokracie a lidských práv.

1.2. Pracovník/ce ACORUSu (dále pracovník/ice) respektuje základní lidská práva uživatelů/lek služeb.

1.3. Pracovník/ice předchází diskriminaci a stigmatizaci uživatelů/ek služeb, respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, věk, zdravotní stav, původ, národnost, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

2.     Pravidla etického chování pracovníka/ice:

2.1. Ve vztahu k uživatelům/kám služeb pracovník/ice:

2.1.1. udržuje profesionální hranici ve vztahu k uživatelům/kám služeb.

2.1.2. respektuje soukromí, důstojnost a práva uživatelů/ek služeb a dbá na ochranu jejich osobních údajů.

2.1.3. eviduje osobní data a další informace o uživatelích/kách služeb s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být poskytovány. Informace o uživatelích/kách služeb poskytuje pouze se souhlasem uživatele/ky, s výjimkou situací stanovených zákonem

2.1.4. poskytuje kvalitní služby na odborné úrovni, v případě, že službu nemůže zajistit sám/a, zprostředkovává služby dalších odborníků/ic nebo organizací.

2.1.5. respektuje rozhodnutí uživatele/ky o řešení nepříznivé sociální situace.

2.1.6. nepřebírá odpovědnost za uživatele/ky služeb, posiluje jejich kompetence, odpovědnost, soběstačnost a samostatnost při řešení jejich situace.

2.1.7. k uživatelům/kám služeb zaujímá nehodnotící postoj a poskytuje jim všestrannou  podporu.

2.1.8. respektuje právo na seberealizaci uživatelů/lek služeb, pokud tím nejsou ohrožena práva jiných osob.

2.2. Ve vztahu k zaměstnavateli pracovník/ice:

2.2.1. respektuje Vnitřní pravidla, Vnitřní směrnice a Metodické pokyny organizace.

2.2.2. odpovědně plní pracovní povinnosti vyplývající z náplně práce.

2.2.3. hospodárně nakládá s majetkem zaměstnavatele, důsledně šetří jeho hmotný i nehmotný majetek.

2.2.4. svým přístupem pomáhá vytvořit pracovní prostředí podněcující pracovní i osobní rozvoj.

2.3. Ve vztahu ke spolupracovníkům pracovník/ice:

2.3.1. respektuje individualitu a osobnost kolegů/yň na profesionální i osobní úrovni.

2.3.2. svým osobním přístupem a pracovním nasazením vytváří pozitivní pracovní atmosféru.

2.3.3. v zájmu uživatelů/ek služeb spolupracuje s ostatními pracovníky/icemi i institucemi.

2.4. Ve vztahu ke své odbornosti pracovník/ice:

2.4.1. dbá na soustavné vzdělávání a profesní rozvoj, aktivně se zapojuje do celoživotního vzdělávání s ohledem na svoji profesi a pracovní zařazení.

Tento kodex byl schválen na poradě pracovníků dne 8. 11. 2006, účinnost od 1. 12. 2006
Aktualizace od 1. 11. 2011, nová aktualizace 2. 3. 2015.


Zásady poskytovaných služeb

Respektování práv a důstojnosti uživatelů a uživatelek služeb vychází z etického kodexu.

Rozhodnutí uživatelů a uživatelek služeb týkající se řešení jejich sociální situace je plně respektováno, nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení.

Pracovníci a pracovnice předcházejí diskriminaci a stigmatizaci uživatelů a uživatelek služeb.

Soukromí a další práva uživatelů a uživatelek služeb jsou pracovníky a pracovnicemi plně respektována. Uživatelkám a uživatelům služeb pracovníci a pracovnice vykají a při oslovování respektují jejich přání.

Poskytovaná pomoc je individuální povahy, s uživateli a uživatelkami služeb je uzavírán kontrakt (smlouva, individuální plán), ve kterém si stanovují své cíle a volí individuální služby.

Pracovníci a pracovnice motivují uživatele a uživatelky služeb k samostatnému překonání nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku domácího násilí a posilují jejich rozhodnutí směřující k sociálnímu začlenění do běžné společnosti.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace