Rychle odejít

Stáže, konzultace, audity, besedy

ACORUS nabízí organizacím, školám:

 • stáže pro pracovníky pomáhajících profesí
 • konzultace týkající se problematiky domácího násilí
 • preventivní besedy pro studenty a studentky středních škol

Cílová skupina: Pracovníci pomáhajících profesí, např. sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotnický personál, policistky a policisté, pedagogové, studenti a další.

Příklady možného obsahu konzultací:

 • Domácí násilí
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Projevy a motivování osob ohrožených domácím násilím
 • Předávání osvědčených postupů při řešení případů domácího násilí

Místo konání: Praha nebo podle dohody
Rozsah: podle dohody na základě potřeb pracovníků
Počet účastníků: 1 - 10 osob – podle dohody a v závislosti na zpracovávaném tématu
Cena stáže, konzultace: 
1 osoba 500,- Kč za každou započatou hodinu
2-6 osoby 750,- Kč za každou započatou hodinu
více osob 1.000,- Kč za každou započatou hodinu 


Pravidla pro studentské praxe

Garant/ka studentských praxí

Koordinaci studentských praxí má na starosti pověřený/á pracovník/ice, tzv. Garant/ka studentských praxí.

Na praxe jsou přijímáni/ny studenti/ky z VŠ nebo VOŠ zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, humanitární a charitní činnost, sociálně právní činnost, případně na příbuzné humanitní obory.

Pravidla pro přijímání studentů/ek na praxi

O přijetí na praxi může student/ka žádat výhradně e-mailem. Součásti žádostí o praxi musí být motivační dopis a nabídka užitečnosti pro zařízení.

Žádosti o vykonávání praxe se přijímají:

 • v zimním semestru od 1. dubna daného kalendářního roku
 • v letním semestru od 1. října předchozího kalendářního roku.

K žádostem přijatým v dřívějších termínech se nepřihlíží.

O přijetí na praxi rozhoduje garant/ka studentských praxí po poradě s týmem. Při rozhodování bere v úvahu motivaci studenta/ky, možnosti zařízení naplnit jeho/její očekávání a možnost využití nabídky užitečnosti studenta/studentky pro zařízení.

Na dlouhodobou praxi je přijímán/a jeden/a student/ka za semestr.

Na krátkodobou praxi může být přijat/a ještě jeden/a student/ka. Krátkodobou praxí se rozumí praxe v délce minimálně 14 dní (50 hodin), maximálně 3 měsíce (100 hodin). Na kratší praxe se studenti/ky nepřijímají.

Přijetí druhého/é studenta/ky závisí na časových a kapacitních možnostech pracovníků ACORUSu. Po domluvě týmu pracovníků ACORUSu lze výjimečně přijmout na stáž ve stejném termínu více studentů/ek.

Odborné vedení studentských praxí zajišťují určení/é pracovníci/ce, s kterými se garant/ka domlouvá individuálně.

Povinnosti studentů/ek na praxi

Student/ka na praxi je povinen/na:

 • zachovávat mlčenlivost (podle § 100, odst. 1, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při své praxi dozví (povinnost zachovávat mlčenlivost platí i po skončení praxe)
 • dodržovat Bezpečnostní pokyny ACORUSu
 • dodržovat Etický kodex ACORUSu
 • dodržovat časový plán a harmonogram praxe, který uzavřel/a s vedoucím/cí (pokud se student/ka na praxi nemůže dostavit, oznámí toto vedoucímu/cí, s kterým/ou se domlouvá na dalším postupu a nahrazení zameškaného času)

ACORUS může studentovi/ce okamžitě ukončit praxi při hrubém porušení povinností studenta/ky na praxi, s kterými byl/a seznámen/a v den nástupu. O okamžitém ukončení stáže garant/ka neprodleně informuje školu.

Práva studenta/ky na praxi

 •  získat informace o průběhu sociální služby, standardech kvality, problematice domácího násilí, apod.
 • pohybovat se ve všech společných prostorách zařízení, kromě pokojů uživatelek služby azylový dům, pokud je samy nepozvou dovnitř
 • po domluvě s vedoucím/cí praxe nahlížet do materiálů a odborných publikací ACORUSu o dané problematice, a to jak v knižní, tak v multimediální podobě
 • nahlížet do spisů uživatelů/ek služeb jen na základě zvláštního písemného souhlasu těchto uživatelů/ek služeb 
 • kazuistiky uživatelů/ek služeb mohou studenti/ky vytvářet jenom na základě předchozí domluvy s daným/ou uživatelem/kou služeb a její konečnou verzi musí uživatel/ka služeb schválit svým podpisem. Originál s podpisem se založí do spisu. Student/ka může kazuistiku použít jenom pro studijní účely.
 • požádat garanta/ku o změnu vedoucího/cí praxe
 • být seznámen/a s písemním hodnocením průběhu praxe, pokud o to požádá

Do jiných než výše uvedených dokumentů nemá student/ka právo nahlížet.


Preventivní besedy pro studenty a studentky středních škol

Besedy jsou na zaměřeny na prevenci partnerského násilí u studentů a studentek středních škol. Prostřednictvím besed získávají studenti a studentky interaktivní formou informace o partnerském násilí, jeho druzích a znacích, naučí se rozeznávat prvotní signály násilného vztahu, dostanou informace o možnosti pomoci osobě ohrožené domácím násilím. Lektorky vytvářejí bezpečné prostředí pro diskuzi a sdílení názorů studentů a studentek na tuto problematiku, případně jejich zkušeností. Cílem je prostřednictvím besed snížit jejich ohrožení partnerským násilím, zvýšit jejich kompetence budovat bezpečné vztahy bez násilí a zvýšit jejich schopnosti poskytnout pomoc osobě ohrožené partnerským/domácím násilím.

Besedy realizujeme v rámci grantů podpořených Magistrátem hlavního města Prahy nebo si je mohou školy objednat za finanční úhradu.
Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace