Rychle odejít

Odborné sociální poradenství

Poslání služby odborné sociální poradenství:

Odborné sociální poradenství  poskytuje  ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc. Poradenství pomáhá k začlenění do života bez násilí.

Poradenství je poskytováno BEZPLATNĚ a v případě zájmu ANONYMNĚ.

PRO KOHO JE

Komu poskytujeme služby:

Poradit se k nám můžete přijít, pokud jste žena nebo muž starší 18 let a:

 • zažíváte domácí násilí
 • zažíváte separační násilí (násilí po rozchodu) jako pokračování domácího násilí
 • zažili jste v minulosti jako dospělé osoby domácí násilí a následkem toho máte psychické problémy nebo trpíte posttraumatickou stresovou poruchou
 • hledáte pomoc pro Vaši osobou blízkou, která zažívá domácí násilí nebo jste zasaženi důsledky její situace  

Poradit se k nám můžete přijít i pokud je Vám 16 let a více a zažíváte partnerské násilí.

Poradenství Vám nemůžeme poskytnout pokud:

 • jste pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • chováte se agresivně
 • projevuje se u Vás psychiatrické onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby
 • jste osobou, kvůli které vyhledal/a uživatel/ka služby pomoc ACORUSu 

Terapeutickou podporu Vám nemůžeme poskytnout, pokud nejste schopni porozumět a domluvit se v českém jazyce.

CO VÁM MŮŽEME V PORADNĚ NABÍDNOUT

1.   konzultace se sociální pracovnicí:

 • poskytnutí základních sociálně právních informací týkajících se problematiky domácího násilí a jeho řešení
 • sociální poradenství
 • poradenství ohledně právních možností řešení situace
 • vyhodnocení rizik a tvorba bezpečnostního plánu
 • pomoc s přípravou návrhů k soudu a různých dalších podání
 • poskytnutí základních informací o možnostech řešení finanční situace (státní sociální podpora, sociální zabezpečení, sociální péče)
 • podání informací o službách jiných organizací, které ACORUS neposkytuje, včetně poskytnutí kontaktů na tyto organizace (např. krizová centra, pedagogicko psychologické poradny, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, psychiatrické ambulance apod.)
 • doprovod na jednání u soudu, policii apod. (v případě, že to naše kapacita umožňuje) 

2.   konzultace s terapeutkou

 • individuální sociální terapie 

3. podpůrná sociálně terapeutická skupina 

Do poradny se můžete přijít poradit jednorázově nebo opakovaně.  Na konzultaci do poradny je nutné se vždy předem objednat na nonstop lince ACORUSu 283 892 772

CÍLE SLUŽBY

 1. posílení schopnosti řešit situaci vlastními sila 
 2. stabilizace psychického stavu
 3. stabilizace sociální a právní situace
 4. život bez násilí

NAŠE ZÁSADY

 • respektujeme Vaše práva a důstojnost
 • respektujeme Vaše rozhodnutí týkající se řešení Vaší sociální situace (nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení)
 • respektujeme rovný přístup ke všem uživatelům/kám
 • respektujeme Vaše soukromí
 • ke každému přistupujeme individuálně 
 • motivujeme uživatele našich služeb k životu bez násilí

MÍSTO A ČAS POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Kde poradna sídlí:

Dělnická 213/12 (vchod z ulice Tovární 11), Praha 7 

Provozní hodiny poradny:

pondělí            09,00 – 19,00
úterý                 09,00 – 17,30
středa              08,00 – 17,00  (každý lichý týden 08,00 – 16,30)
čtvrtek            09,00 – 17,30
pátek               09,00 – 17,30

FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

služba je poskytovaná osobně nebo e-mailem. 

Odborné sociální poradenství lze využít jednorázově nebo opakovaně.

Pokud využíváte službu odborné sociální poradenství:

 • Máte právo na informace.
 • Máte právo zůstat v anonymitě.
 • Máte právo na rovný přístup.
 • Máte právo na ochranu osobních a citlivých údajů.
 • Máte právo nahlížet do své osobní dokumentace a dělat si z ní výpisky.
 • Máte právo stěžovat si na průběh poskytování služby.
 • Máte právo na výměnu sociální pracovnice a terapeutky.
 • Máte právo kdykoli a bez udání důvodu ukončit spolupráci (konzultaci).
 • Máte právo odmítnout navrhovaný postup řešení.
 • Máte právo užívat službu bezplatně.  

Pokud využíváte službu odborné sociální poradenství:

Není možné přicházet na konzultace pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, v jehož důsledku je poskytování služby znemožněno. 

Je nutné zdržet se slovní a fyzické agrese během konzultace. 

Pro řešení Vaší situace je potřeba, abyste se spolupodílel/a na tvorbě Individuálního plánu a aktivně pracoval/a na jeho plnění

V poradně  a v celé budově je  zákaz kouření, konzumace alkoholu a omamných látek. 

Pokud se nemůžete na konzultaci ze závažných důvodů dostavit, je potřeba včas (nejpozději do 8.00 hod. dne, ve kterém se má konzultace uskutečnit) se z konzultace omluvit, a to prostřednictvím nonstop linky ACORUSu 283 892 772

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace