Rychle odejít

Krizová pomoc dětem

Poskytujeme všem dětem ve věku od 0 do 18 let, kteří zažívali nebo zažívají domácí násilí, komplexní odbornou pomoc směřující k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k životu bez přítomnosti násilí. Děti jsou do služby přijímány vždy jen v doprovodu svého zákonného zástupce. 

 • krizová pomoc
 • individuální terapie
 • skupinová terapie
 • pohybová terapie
 • arteterapie
 • videotrénink interakcí

Zásady poskytované činnosti

Pomůžeme Vašim dětem, aby mohly prožívat své dětství v radosti, bezpečí a beze strachu z blízkých osob.

Umožníme Vašim dětem stabilizovat se v tíživé rodinné situaci, nalézt pro ně vhodnou efektivní podporu a díky tomu minimalizovat důsledky prožitých traumatických zkušeností na jejich další život.

Spolupracujeme se všemi zúčastněnými aktéry, kteří mohou rodině poskytnout potřebnou podporu: OSPOD, školská zařízení, školská poradenská pracoviště, kliničtí psychologové, pedopsychiatři, logopedi a další odborníci či odborné organizace. Cílem naší společné práce je nalezení a naplňování nejlepšího zájmu dítěte.

Objednání

 • Z důvodu bezpečnosti není služba poskytována bez předchozího objednání. Na první konzultaci k sociální pracovnici nebo dětské terapeutce se můžete objednat telefonicky na čísle 283 892 772 po dobu 24 hodin denně.
 • Služby probíhají na adrese: Haštalská 766/28, Praha 1

Cena služby

Všechny odborné služby pro děti poskytujeme bezplatně.

Cíle služby

 • Zajistit Vám a Vašim dětem bezpečí před násilnou osobou (v případě pobytové služby).
 • Poskytnout Vašim dětem podporu v akutní krizového situaci.
 • Pomoci Vašim dětem zorientovat se v rodinné situaci.
 • Podpořit Vaše děti ve stabilizaci jejich psychického stavu a adaptaci na nové životní okolnosti.
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky pomoci v řešení rodinné situace tak, aby Vaše dítě mohlo mít bezpečný kontakt s oběma rodiči.
 • Poskytnout Vašim dětem dlouhodobou terapeutickou podporu s cílem minimalizovat dopady prožitých traumatických zkušeností na jejich další psychosociální vývoj.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace