Rychle odejít

Azylový dům

Zažíváte domácí násilí a bojíte se situaci řešit, protože nemáte kam jít? Pokud se rozhodnete z násilného vztahu odejít, v našem azylovém domě Vám poskytneme ubytování, odbornou pomoc a podporu k překonání tíživé sociální situace směřující k životu bez násilí. Do této služby je možné se objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772.

Ubytování a odbornou pomoc v azylovém domě poskytujeme formou sociální služby:

 • nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně
 • z důvodu zajištění maximálního bezpečí Vás i Vašich dětí je adresa azylového domu utajená
 • azylový dům je umístěn v oploceném uzamčeném areálu, který je vybaven bezpečnostním kamerovým systémem
 • v případě ohrožení pracovníci a pracovnice azylového domu úzce spolupracují s policií

PRO KOHO JE

Komu můžeme poskytnout ubytování:

Ubytování v azylovém domě Vám můžeme poskytnout, pokud jste dospělá žena bez dětí nebo maximálně s 5 dětmi (od 0 týdnů do 18 let věku) ohrožená domácím násilím.

Komu nemůžeme poskytnout ubytování:

 • se kterými se nemůžeme domluvit z důvodu jazykové bariéry  
 • jejichž zdravotní stav vylučuje pobyt v azylovém domě z důvodů: 
  • závažného onemocnění vyžadujícího pobyt ve zdravotnickém zařízení
  • akutního závažného infekčního onemocnění
  • duševní poruchy, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití
 • nedodání lékařského potvrzení ke stanovenému datu (ke stažení zde) - zdravotní způsobilost pro poskytování služby dle zákona č. 108/2006 Sb.  - azylové domy
 • které potřebují pomoc v základní sebeobsluze
 • kterým byl předchozí pobyt v azylovém domě v posledních 6 měsících ukončen z důvodu porušení smlouvy o pobytu
 • které mají v azylovém domě dluh na nájemném z předchozího pobytu

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ke každé klientce přistupujeme individuálně:• respektujeme Vaše práva a důstojnost • respektujeme Vaše rozhodnutí v řešení Vaší sociální situace (naše nabízená pomoc není podmiňována přijetím námi navrhovaného řešení) • máme rovný přístup ke všem klientkám • respektujeme Vaše soukromí • motivujeme Vás k životu bez násilí

CÍLE SLUŽBY

 • zajistit Vám a Vašim dětem bezpečí před násilnou osobou
 • posílit Vaše schopnosti řešit situaci vlastními silami
 • stabilizovat psychický stav Váš i Vašich dětí
 • stabilizovat Vaši sociální a právní situaci
 • pomoci Vám žít život bez násilí

Jakým způsobem Vám pomůžeme dosáhnout jednotlivých cílů? 

Vždy vycházíme z Vašich individuálních potřeb a možností.

 • zajistíme Vám nezbytnou fyzickou ochranu před násilnou osobou (stálá služba v azylovém domě, zabezpečovací zařízení, zabezpečení oken mřížemi apod.)
 • podpoříme Vás při tvorbě a naplňování individuálních plánů a cílů
 • poskytováním psychické podpory v individuální i skupinové práci, různými volnočasovými programy pro ženy, apod.
 • poskytováním konzultací s dětskou terapeutkou, možností využít terapeutickou práci pro děti, nabídkou volnočasových programů pro děti apod.
 • poskytováním sociální a právní pomoci (konzultace se sociální pracovnicí, konzultace s právničkou, zprostředkování informací a návazných služeb, jednání s úřady a doprovázení na jednání, poučení o Vašich právech a povinnostech, pomoc s vypracováním žádostí k soudu, pomoc při shánění bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školy apod.)
 • všechny výše uvedené činnosti jsou poskytovány zdarma

Pobyt v azylovém domě: 

V azylovém domě může Váš pobyt trvat maximálně 1 rok. Budete mít k dispozici samostatný plně vybavený pokoj se samostatným WC a koupelnou. Pokoje jsou v bytových jednotkách se společným kuchyňský koutem vždy pro dva nebo tři pokoje. Ostatní prostory azylového domu jsou společné.

Můžete zde využívat společenský prostor s televizí, hernu pro děti, výtvarnou dílnu a venkovní posezení. Zapůjčit si také můžete různé sportovní vybavení, hračky a jiné potřeby pro děti, notebook, v celém areálu je bezplatné připojení na internet.

 

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

Poskytnutí ubytování

 • pobyt v azylovém domě po dobu maximálně 1 roku

Pomoc při zajištění stravy

 • K dispozici jsou kuchyňské kouty vybavené běžným kuchyňským vybavením a přístroji.

Základní sociální poradenství

 • poskytování informací o způsobech řešení, zvládání nebo kompenzace obtížné sociální situace, o právech, povinnostech a nárocích vyplývajících ze systému sociálního zabezpečení, o právních aspektech krizové situace a odborných službách

Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů

 • doprovod uživatelek služby na jednání (např. k soudu, na úřady apod.)
 • sociálně právní pomoc (pomoc s vypracováním žádosti o rozvod, svěření dítěte do péče apod.)
 • pomoc s vyřizováním běžných záležitostí (např. s úředními listinami, korespondencí, při shánění bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školy apod.)

PRŮBĚH POBYTU

Pobyt v azylovém domě trvá maximálně 1 rok a je rozdělen do tří fází, jednotlivé fáze se od sebe liší obsahem i formou zaměření. Přestup z jedné fáze do druhé se uskutečňuje na komunitním setkání.

PRVNÍ FÁZE

První fáze trvá minimálně čtyři týdny a uživatelka služby je do ní přijímána na první komunitě, tj. pravidelném setkání všech uživatelek služby a pracovníků a pracovnic azylového domu.Cílem první fáze je aklimatizace uživatelky v novém prostředí, zmapování aktuálních problémů, zklidnění a získání odstupu od traumatických zážitků, regenerace sil, ujasnění si současné situace a rozmyšlení individuálních cílů, kterých chce uživatelka v průběhu pobytu dosáhnout.

DRUHÁ FÁZE

Cílem druhé fáze je intenzivní práce na vyřešení sociální situace uživatelky služby. Při přechodu z první fáze do druhé vypracovává uživatelka služby za pomoci pracovníků a pracovnic azylového domu  Individuální plán, který obsahuje jednotlivé kroky vedoucí ke stanovenému cíli. Plán uživatelka průběžně vyhodnocuje s klíčovou sociální pracovnicí.

TŘETÍ FÁZE

Uživatelka služeb vstupuje do třetí fáze nejdříve měsíc před koncem pobytu v azylovém domě.Cílem třetí fáze je příprava na odchod z azylového domu a odpoutání se od komunity uživatelek služby.V této fázi se doporučuje uživatelce služeb zkušebně přespat v místě svého budoucího pobytu, seznámit se s budoucím prostředím apod.

PROGRAMY A ČINNOSTI

PROGRAMY PRO ŽENY

Sociálně terapeutická skupina

 • probíhá 1x týdně po dobu 90 minut
 • práce na skupině je zaměřena především na posílení sebevědomí a schopností odolávat nátlaku, trénink chování a potřebných sociálně psychologických dovedností

Komunita

 • je společným setkáním pracovníků/ic a uživatelek služby
 • koná se každý sudý čtvrtek po dobu 90 minut
 • účast na komunitě je povinná
 • náplň komunity:
  • přijímaní nových uživatelek služby
  • prezentace a podepisování Individuálních plánů
  • různé organizačně 
  • provozní záležitosti týkající se chodu azylového domu
  • loučení s uživatelkou služby, která ukončuje pobyt v azylovém domě

Konzultace s terapeutkou 

 • konzultace jsou zaměřeny na individuální práci s uživatelkou služby, jejich obsah se řídí zakázkou a potřebami uživatelky služby (může se jednat např. o práci s citlivými osobními tématy, které uživatelka služby nechce ventilovat před skupinou)
 • na konzultaci objednává uživatelku služby pracovník/ice na službě, příp. se na termínu konzultace domlouvá uživatelka služby osobně s terapeutkou

Výuka práce na počítači

 • individuální výuka základům práce na počítači
 • termíny si uživatelka služby domlouvá individuálně s pracovníky/icemi

PROGRAMY PRO MATKY S DĚTMI 

Individuální plánování péče o dítě

 • mapování rodinné situace dítěte
 • stanovení střednědobé vize života rodiny za x let
 • shrnutí poznatků a stanovení silných a slabých stránek dítěte, nových příležitostí a možných ohrožení jeho vývoje
 • z vypracovaného plánu mohou vycházet další programy pro děti nebo matky s dětmi (viz níže)

Videotrénink interakcí (VTI) 

 • metoda zaměřená na podporu a pomoc při hledání nových cest ve výchově a zlepšení komunikace matky s dítětem, nalezení účinných výchovných metod
 • všechny pořízené videozáznamy jsou materiálem uživatelky služby a jsou důvěrné
 • VTI si uživatelka služby domlouvá individuálně s vedoucí programu

Hry pro matky s dětmi

 • hry společné pro matky a děti zaměřené na posilování společného prožívání matky a dítěte a posilování vývojových schopností dětí
 • určeno pro matky s dětmi cca do 4 let
 • v případě zájmu více uživatelek služby se konají pravidelně (viz Týdenní program)

PROGRAMY PRO DĚTI

Arteterapie (keramika, malování) 

 • využívá výtvarné techniky jako je kresba, koláž, malba, práce s hlínou
 • je zaměřena na rozvoj vlastní tvořivosti, odreagování vnitřního napětí

Dětský klub

 • kolektivní hry, které vedou k získání pohybových návyků, uvolnění napětí, zvýšení kondice a získání dovedností aktivně odpočívat a relaxovat u dětí se rozvíjí koordinace a souhra pohybu
 • učí děti aktivním způsobem trávit volný čas, zlepšit fyzickou zdatnost a spolupracovat s vrstevníky
 • součástí může být i doučování, podle potřeby

Jednorázové akce:

 • dětský den
 • kulturní představení (např. koncerty, divadelní představení, kina apod.)
 • výlety

OSTATNÍ AKTIVITY

 • keramika - podle dohody zpravidla o víkendu
 • tematické skupiny (např. možnosti VTI, setkání s právničkou, informace o relaxačních masážích apod.)
 • esteticko výtvarné činnosti (např. batika, výroba textilních dekorací, aranžování, rukodělné práce apod.)
 • dámský klub (např. vizážistika, cvičení apod.)
 • cvičení

Čtvrtletní akce

setkání všech pracovníků/ic, uživatelek služby (současných i bývalých) a jejich dětí, sponzorů a hostů

DALŠÍ INFORMACE

 • služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně
 • z důvodu zajištění větší bezpečnosti žen ohrožených domácím násilím není adresa azylového domu běžně zveřejňována
 • azylový dům je umístěn v oploceném uzamčeném areálu, který je vybaven bezpečnostním kamerovým systémem 
 • v případě ohrožení pracovníci a pracovnice azylového domu úzce spolupracují s policií

CENÍK pro službu azylový dům

Sociální služby, terapie a další nabízené programy jsou poskytovány zdarma.Zpoplatněna je úhrada za pobyt v azylovém domě a provozní služby viz ceník níže:  

UBYTOVÁNÍ 

130,- Kč denně pro ženu bez dětí 

160,- Kč denně pro ženu s 1 dítětem 

220,- Kč denně pro ženu se 2 dětmi 

280,- Kč denně pro ženu se 3 dětmi

340,- Kč denně pro ženu s 4 dětmi

400,- Kč denně pro ženu s 5 dětmi

STRAVOVÁNÍ 

strava není poskytována, zdarma jsou zajištěny podmínky pro samostatnou přípravu stravy

PRAČKA

první 2 hodiny zdarma, poté 10 Kč za každou započatou hodinu

KOPÍROVÁNÍ A TISK

3,- Kč za stránku (pouze černobíle A4) 

POUŽITÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

15,- Kč Ostatní služby jsou zdarma

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace