Rychle odejít

Projekt „Jak se bránit“

Tento projekt je podpořen Magistrátem hlavního města Prahy v rámci celoměstských programů „Prevence kriminality 2009“ v hl. m. Praze. Již v roce 2008 byl pilotní projekt úspěšně realizován, proběhlo 21 besed na středních školách a gymnáziích na území hl. města Prahy.

Projekt má preventivní charakter. Cílovou skupinou jsou studenti a studentky ve věku 15 až 19 let. Tato cílová skupina je zvolena z toho důvodu, že studenti a studentky jsou ve věku, kdy vyhledávají sami partnerské vztahy a učí se komunikovat v páru, zároveň jsou schopni vyjádřit svůj názor, konfrontovat jej s názory ostatních a mají alespoň základní povědomí o problematice domácího násilí.

Zkušenosti z pilotního projektu ukazují, že chybí zaměření preventivních aktivit na děti a mládež s cílem minimalizovat riziko rozvoje domácího násilí u mladé generace. I v letošním roce realizují besedy pracovnice Psychosociálního centra Acorus od května do prosince 2009. V tomto období se uskuteční celkem 30 besed.

Besedy probíhají interaktivní formou, snahou lektorek je co nejvíce zapojit studenty a studentky do diskuze. Informace, které účastníci a účastnice v rámci besed získávají, mají vést k prohloubení znalostí o problematice domácího násilí. Lektorky v loňském roce zpracovaly manuál pro účely besed určený studentům a studentkám, jehož součástí je informační leták o organizacích poskytujících pomoc osobám ohroženým domácím násilím.

Studenti a studentky se na besedách dozvídají, jak jednat s člověkem, který se stal obětí násilí (s kamarádem, známým, rodičem), jaké jsou varovné znaky násilného vztahu a jak dbát o svoji bezpečnost ve vztazích. Součástí besed je také definování pojmu domácí násilí, informace o jeho druzích a fázích. Předpokládáme, že po absolvování besed budou účastníci účastnice umět lépe rozpoznat prvky agresivního chování ve vztazích, což sníží pravděpodobnost, že by se oni sami mohli stát oběťmi násilného chování.

V rámci besed je promítán dokument „To všechno z lásky“ režiséra Tomáše Kudrny, který byl natočen v roce 2003 za spolupráce Psychosociálního centra Acorus a občanského sdružení Rosa. Ve filmu jsou zpracovány příběhy tří žen, které zažily agresivní chování svého partnera, a které vyhledaly pomoc těchto dvou organizací.

Ohlasy na realizované besedy jsou velmi pozitivní. Ukazuje se, že studenti a studentky považují téma domácího násilí za aktuální a že informacím o něm zatím ve školách prostor věnován nebyl. Studenti a studentky jsou aktivní, k tématu mají spoustu otázek, projevují zájem konzultovat své zkušenosti z rodiny i z partnerských vztahů. I po skončení besed za lektorkami přichází studenti a studentky, kteří vypráví o svých rodinách, kde dochází nebo docházelo k domácímu násilí. Setkaly jsme se i s tím, že mnoho studentek popisovalo svůj partnerský vztah jako rizikový s tím, že zažily, jak se k nim partner chová agresivně.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace