Rychle odejít

Projekt Bezpečně ve vztazích

V roce 2013 realizoval ACORUS projekt Bezpečně ve vztazích, který finančně podpořilo Město Neratovice. Projekt byl zaměřen na prevenci partnerského násilí u studentů a studentek středních škol a gymnázia v Neratovicích a žákyň ZŠ Byškovice.

Cíle projektu:

  • podpořit schopnost studentů a studentek včas rozpoznat signály rozvíjejícího se násilného vztahu a tím minimalizovat riziko ohrožení násilným chováním ze strany partnera/partnerky
  • naučit studenty a studentky stanovovat a respektovat vlastní hranice a řešit problémy v partnerských vztazích
  • poskytnout studentům a studentkám informace o domácím násilí (definice, druhy, znaky)
  • naučit studenty rozpoznat domácí násilí a odlišit je od tzv. italské domácnosti
  • konfrontovat studenty a studentky s vlastními postoji k domácímu násilí (snižování tolerance k domácímu násilí)
  • předat studentům a studentkám informace o tom, jak reagovat v případě, že se domácí násilí vyskytuje v jejich rodině nebo blízkém okolí
  • poskytnout studentům a studentkám kontakty na organizace poskytující pomoc osobám ohroženým domácím násilím
  • vytvořit bezpečný prostor, ve kterém mohou studenti a studentky sdělit své vlastní zkušenosti týkající se partnerského/domácího násilí a v případě potřeby dostat potřebnou podporu

V rámci projektu proběhlo 10 besed, kterých se zúčastnilo 168 studentů a studentek. Besedy byly přijímány ze strany studentů a studentek velmi pozitivně, často se poprvé na půdě školy setkali s touto problematikou. Informace, které v rámci besed dostali od lektorek, hodnotili jako užitečné pro jejich partnerský život. Někteří studenti a studentky využili možnost konzultovat s lektorkami i své vlastní zkušenosti s agresivními projevy ze strany svých partnerů nebo partnerek nebo s domácím násilím ve své rodině nebo blízkém okolí. Je alarmující, že studenti a studentky už v tak mladém věku zažívají i poměrně závažné agresivní chování ze strany svého partnera nebo partnerky. Proto považujeme tyto preventivní programy za velmi důležité.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace