Rychle odejít

Projekt Prevence partnerského násilí

V roce 2013 realizovaly pro studenty a studentky středních škol v Praze pracovnice ACORUSu program zaměřený na prevenci partnerského násilí. Besedy se uskutečnily díky finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy. Proběhlo celkem 23 besed na 9 pražských středních školách. Besed se zúčastnilo celkem 443studentů a studentek.

Cílem projektu „Prevence partnerského násilí“ bylo:

  • podpořit schopnost studentů a studentek včas rozpoznat první signály rozvíjejícího se násilného vztahu, a tím minimalizovat riziko ohrožením násilného chování ze strany partnera/partnerky
  • naučit studenty a studentky stanovovat a respektovat vlastní hranice a řešit problémy v partnerských vztazích
  • poskytnout studentům a studentkám informace o domácím násilí (definice, druhy, znaky)
  • naučit studenty rozpoznat domácí násilí a odlišit jej od tzv. italské domácnosti
  • konfrontovat studenty a studentky s vlastními postoji k domácímu násilí (snižování tolerance k domácímu násilí)
  • předat studentům a studentkám informace o tom, jak reagovat v případě, že se domácí násilí vyskytuje v jejich rodině nebo blízkém okolí
  • poskytnout studentům a studentkám kontakty na organizace poskytující pomoc osobám ohroženým domácím násilím
  • vytvořit bezpečný prostor, ve kterém mohou studenti a studentky sdělit své vlastní zkušenosti týkající se partnerského/domácího násilí a v případě potřeby dostat potřebnou podporu

V rámci besed obdrželi studenti a studentky informace o domácím násilí (definice domácího násilí, jeho druhy a fáze, znaky domácího násilí), které vedly k prohloubení jejich znalostí o této problematice. Studenti a studentky se dozvěděli, jak jednat s člověkem, který se stal obětí násilí (s kamarádem, známým, rodičem), a jakým způsobem mu mohou efektivně pomoci. Dále získali informace o prvních signálech rozvíjejícího se násilného vztahu, a tím byla podpořena jejich schopnost takový vztah včas rozpoznat a minimalizovat riziko svého ohrožení ve vztahu. Ve skupině měli studenti a studentky možnost konfrontovat své názory s ostatními vrstevníky nebo s lektorkami.

Studenti a studentky mluvili v průběhu besed i o svých vlastních zkušenostech ze vztahů. Několik studentek mluvilo o pronásledování ze strany partnera potom, co s ním ukončily vztah. Šlo někdy i o velmi závažné formy pronásledování, např. bývalý partner spal 3 dny před domem studentky a pokoušel se tam několikrát o sebevraždu.

Se zkušeností s pronásledováním se setkáváme stále častěji a považujeme tuto skutečnost za alarmující. I když studentky dokážou včas rozeznat snahu o kontrolu a manipulaci ze strany partnera a rozejdou se s ním, zůstávají nadále ohrožené, protože je partner často proti jejich vůli neustále kontaktuje, očerňuje v jejich okolí a na sociálních sítích, sleduje a vyhrožuje jim. Proto je nutné je podpořit ve schopnosti bránit se v této situaci a zajistit si podporu a pomoc.

Besedy byly velmi kladně hodnoceny jak samotnými studenty a studentkami, tak zástupci škol (učiteli, výchovnými poradci, školní psycholožkou). Studenti a studentky hodnotili ve svých  zpětných vazbách besedy jako poučné, přínosné, prospěšné, zajímavé. Oceňovali rady, které mohou v budoucnu využít, hodnotili je jako užitečné do života a pro jejich partnerské vztahy. Pozitivně hodnotili informace jak pomoci v případě, že někdo z jejich okolí zažívá domácí/partnerské násilí. Vědí už, kam se mnohou obrátit se žádostí o pomoc. Studenti a studentky se podle jejich vyjádření dozvěděli hodně nových informací, přednášku na toto téma slyšelo mnoho z nich poprvé. Téma domácího/partnerského násilí považují za aktuální, projevili názor, že by se o takových tématech mělo mluvit na školách více.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace