Rychle odejít

ACORUS se stal partnerem projektu “Nebudu obětí”, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci

Projekt se zaměřuje na oblast domácího násilí s migračním prvkem. Řeší specifické potřeby cizinek i cizinců, kteří byli či jsou ohroženi a zasaženi domácím násilím, nevyhýbá se ale ani reflexi opačných situací, kdy jsou oni sami původci tohoto násilí. Souborem aktivit chce projekt toto násilí eliminovat a minimalizovat jeho následky. Stojí na 3 pilířích : a) analytická a koncepční práce, b) přímá práce s cílovou skupinou, c)preventivní a podpůrná opatření, vč. osvěty a medializace. Mezi výstupy patří analýza cizinecké a azylové legislativy v kontextu postavení závislých osob, vč. návrhů na řešení problému či realizované právní a sociální poradenství konkrétním osobám. Výstupem bude i vzdělávací seminář pro pomáhající organizace , doplněný praktickým manuálem s osvědčenými postupy pro práci s cizinci, ohroženými tímto násilím. Počítáme i s letáky v jazykových mutacích s návodem pro osoby postižené domácím násilím, jak situaci řešit, s ohledem na specifika, daná migračním statusem. Projekt bude realizovat SIMI spolu s českou NNO Acorus a norskou NNO SEIF.

Leták SIMI k projektu

Manuál pro pracovníky

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace