Rychle odejít

Práce s osobou tramatizovanou v důsledku domácího násilí

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0065-SP/PC/PP/VP

 • Termín: Termín bude upřesněn  
 • Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)
 • Místo konání: Středisko sociálních služeb Praha 9, Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9
 • Počet účastníků: 8 - 14
 • Cena: 1.300,- Kč
 • Lektorka: Katarína Šinková, DiS.
 • Kontaktní osoba: Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

Cílová skupina:

 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
 • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)
 • pracovníci ostatních pomáhajících profesí

Cílová kompetence:

 • znalost základních teoretických informací týkající se traumatu a posttraumatické stresové poruchy (PTSP)
 • schopnost rozeznat symptomy PTSP a jejich možnou souvislost s prožitým domácím násilím klientů, což zvýší kompetence ve vedení poradenského rozhovoru
 • znalost zásad specifické komunikace s osobami vykazujícími symptomy PTSP tak, aby komunikace nezpůsobovala jejich další retraumtaizaci
 • schopnost efektivně reagovat na automatické znovuprožívání traumatických situací klientů
 • znalost několika specifických technik pro stabilizaci osob trpícími PTSP
 • kompetence edukovat osoby trpící PTSP o jejich symptomech
 • znalost základní informace o traumaterapii a schopnost předat ji klientům, a tím posilovat jejich motivaci k řešení jejich situace.

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod - základní informace o službách ACORUSu, představení účastníků a jejich očekávání, seznámení s cíli a probíranými tématy, organizační pokyny, zajištění vlastního bezpečí

Trauma - definice, typy traumatických událostí, příklady z praxe lektorky a účastníků

PTSP I. - definice, symptomy

PTSP II. - Jak PTSP zasahuje do života postižené osoby, praktické ukázky symptomů osoby trpící PTSP z praxe lektorky, kasuistika klientky, rozpoznání symptomů u klientů účastníků

Traumaterapie - fáze terapie traumatu a jejich obsah

Vedení poradenského rozhovoru - doporučení pro vedení rozhovoru, účinné a nevhodné intervence v jednání s osobou trpící PTSP

Pomocné techniky a opatření - stabilizační a imaginační techniky, pomocná opatření pro zvládání symptomů PTSP

Nácvik vedení rozhovoru - praktický nácvik vedení rozhovoru ve skupinách a jeho vyhodnocení

Psychohygiena - možné reakce pracovníků při práci s traumatizovanými lidmi, podněty pro sebereflexi

Rekapitulace - shrnutí, otázky z vlastní praxe účastníků, diskuze, závěr

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace