Rychle odejít

Práce s dětmi ohroženými domácím násilím

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0136-SP/PC/VP

 • Termín: Termín bude upřesněn    
 • Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.) 
 • Místo konání: Středisko sociálních služeb Praha 9, Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9                         
 • Cena: 1.300,- Kč 
 • Lektorka: Mgr. Kateřina Mrzenová 
 • Kontaktní osoba: Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

Cílová skupina:

 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi z rodin, v nichž je nebo bylo přítomno domácí násilí (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
 • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, kurátoři pro mládež)
 • pracovníci ostatních pomáhajících profesí

Cílová kompetence:

 • porozumění specifikům rodin ohrožených domácím násilím (DN), dopadům DN na celý rodinný systém, zejména na prožívání, chování a celkový psychický vývoj dítěte
 • orientace v možnostech terapeutické práce s dítětem a jeho podpory v různých oblastech jeho života
 • schopnost citlivě navrhovat další postupy práce s rodinou ohroženou DN
 • získání dovedností, jak ochránit dítě před sekundární viktimizací a retraumatizací
 • osvojení základních prvků vhodné komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod - představení, základní informace o službách ACORUSu, očekávání, stručný popis, co je domácí násilí

Rodinný systém ohrožený domácím násilím - Typologie původců DN, kruh domácího násilí, vliv DN na psychiku, rodičovskou roli, kompetence a chování matky

Dítě ohrožené domácím násilím - vliv domácího násilí na prožívání, chování a psychosociální vývoj dítěte

Terapie dítěte - vhodné způsoby práce, podpory a terapie dítěte (nedirektivní terapie hrou, scénostest, sand playtherapy, arteterapie, práce s terapeutickými kartami)

Podpora dítěte - podpora rodičovských kompetencí matky a výchovné poradenství matce, podpora školní úspěšnosti, podpora vztahů s vrstevníky, podpora zájmových aktivit

Sekundární viktimizace a retraumatizace - riziko sekundární viktimizace dítěte a jeho retraumatizace, možnosti ochrana dítěte

Bezpečná komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím - pravidla a zásady bezpečné komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím

Multidisciplinární spolupráce - vytvoření sítě spolupracujících subjektů s rodinou s cílem chránit zájem dítěte, přínos pro celý rodinný systém

Závěr - shrnutí, reflexe, hodnocení, evaluační dotazník

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace