Rychle odejít

Mezioborové setkání - Možnosti a limity práce s osobou ohroženou DN - 2018

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhlo na Staroměstské radnici mezioborové setkání k problematice domácího násilí pod názvem: „Možnosti a limity práce s osobou ohroženou domácím násilím.“ První část programu byla zaměřena na spolupráci v rámci sociálně právní ochrany dětí, které zažily nebo byly svědky domácího násilí. Další části byly zaměřeny na limity a možnosti sociálního poradenství – jak na straně klientek, tak na straně organizace, na práci terapeutickou, na oblast legislativní a také na práci krizových pracovníků Policie České republiky. Více...


Projekt Bezpečné partnerské vztahy

Od května do prosince tohoto roku proběhne 30 besed se studenty a studentkami středních škol, cílem kterých je posílit schopnost mladých lidí rozeznat prvotní signály násilného chování ze strany partnera nebo partnerky, a tím je podpořit ve vytváření zdravých, nenásilných vztahů. Více...


Projekt Nebudu obětí

ACORUS se stal partnerem projektu “Nebudu obětí”, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci. Projekt se zaměřuje na oblast domácího násilí s migračním prvkem. Řeší specifické problémy cizinek i cizinců, kteří byli či jsou ohroženi domácím násilím. Více...


Projekt Prevence partnerského násilí

V roku 2013 realizovaly pro studenty a studentky středních škol v Praze pracovnice ACORUSu program zaměřený na prevenci partnerského násilí. Besedy se uskutečnily díky finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy. Proběhlo celkem 23 besed na 9 pražských středních školách. Besed se zúčastnilo celkem 443studentů a studentek. Více...


Projekt Bezpečně ve vztazích

V roce 2013 realizoval ACORUS projekt Bezpečně ve vztazích, který finančně podpořilo Město Neratovice. Projekt byl zaměřen na prevenci partnerského násilí u studentů a studentek středních škol a gymnázia v Neratovicích a žákyň ZŠ Byškovice. Více...


Projekt "Jak se bránit"

Tento projekt je podpořen Magistrátem hlavního města Prahy v rámci celoměstských programů „Prevence kriminality 2009“ v hl. m. Praze. Již v roce 2008 byl pilotní projekt úspěšně realizován, proběhlo 21 besed na středních školách a gymnáziích na území hl. města Prahy. Více...


Join The Net III.

Tento projekt byl zaměřen na rozšiřování informací týkajících se postraumatické stresové poruchy (PTSP) mezi pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí, u nichž je předpoklad, že se při své práci s traumatizovanými osobami setkají. Více...


Zajištění odborného programu pro pracovnice neziskových organizací z Ázerbajdžánu

Ve dnech 19. – 23. 3. 2007 navštívily Českou republiku tři pracovnice neziskových organizací z města Genje (Ázerbájdžán). Všechny pracovnice pracují v organizacích, které pomáhají ženám v tíživé sociální situaci. Více...

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Krizová pomoc 
dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace