Rychle odejít

Metody práce s osobou ohroženou domácím násilím

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0137-SP/PC/VP

 • Termín: Termín bude upřesněn       
 • Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)
 • Místo konání: Středisko sociálních služeb Praha 9, Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9:
 • Počet účastníků: 8 - 14
 • Cena: 1.300,- Kč
 • Lektorka: Mgr. Jaroslava Chaloupková
 • Kontaktní osoba: Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

Cílová skupina:

 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
 • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)
 • pracovníci ostatních pomáhajících profesí

Cílová kompetence:

 • porozumění chování a prožívání osoby ohrožené domácím násilím (DN)
 • znalost základních projevů posttraumatu u obětí DN a schopnost na ně účinně reagovat
 • schopnost vést rozhovor a motivovat ohroženou osobu k řešení
 • porozumění pojmům retraumatizace a sekundární viktimizace a schopnost jim při práci s osobou ohroženou předcházet
 • schopnost analyzovat rizika a vytvořit bezpečnostní plán
 • znalost a schopnost doporučit další vhodné způsoby pomoci a podpory
 • získání odborných znalostí z problematiky přímé práce s osobou ohroženou DN a schopnost přenést je do své vlastní praxe

Obsah vzdělávacího programu

Úvod do problematiky 

Základní informace o službách ACORUSu, seznámení s cíli, motivace a očekávání, zkušenosti s cílovou skupinou, sjednocení pojmů a vymezení problematiky, co je a co není DN, shrnutí specifických znaků DN, příklady z praxe, zkušenosti účastníků, shrnutí zkušeností s jednáním ohrožené osoby, co je pro účastníky těžké, co je překvapující.

Specifika práce s osobou ohroženou domácím násilím s ohledem na retraumatizaci a prevenci sekundární viktimizace

Specifické projevy osoby ohrožené DN, základní projevy posttraumatu, pojmy retraumatizace a sekundární viktimizace – vysvětlení pojmů a jak těmto procesům předcházet, zásady vedení rozhovoru s osobou ohroženou DN, chyby při vedení rozhovoru, vedení rozhovoru s osobou ohroženou DN s ohledem na její individuální potřeby – interview s obětí DN, osobní zkušenosti účastníků, nácvik vedení rozhovoru – modelové situace, analýza.

Motivační rozhovor a individuální plán

Fáze motivace a způsoby vedení rozhovoru, vedení motivačních rozhovorů – nácvik, modelové situace, analýza, práce s individuálním plánem – ukázka sestavení plánu, jeho význam pro řešení nepříznivé sociální situace, využití v praxi, zkušenosti z praxe účastníků.

Analýza rizik a bezpečnostní plán

Analýzy rizik – dotazník na odhad nebezpečí, zásady tvorby bezpečnostního plánu – jeho členění pro konkrétní situace, nácvik tvorby bezpečnostního plánu, ukázka formulářů na tvoru bezpečnostního plánu.

Shrnutí poznatků, diskuze, zpětná vazba, evaluační dotazník, závěr.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace