Rychle odejít

Jak zvládat pracovní zátěž

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0139-SP/PC/PP/VP

 • Termín: Termín bude upřesněn       
 • Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)
 • Místo konání: Středisko sociálních služeb Praha 9, Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9
 • Počet účastníků: 8 - 14
 • Cena: 1.300,- Kč
 • Lektorka: Mgr. Jaroslava Chaloupková
 • Kontaktní osoba: Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

Cílová skupina

 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
 • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)
 • pracovníci ostatních pomáhajících profesí

Cílová kompetence

 • znalost základních pojmů dané problematiky
 • rozvinutí dosavadních znalostí o příčinách, projevech a příznacích syndromu vyhoření a pracovní zátěže
 • možnost zmapování vlastních ohrožujících faktorů, ale i vlastních zdrojů podpory
 • schopnost uvědomění si limitů své práce, své osobní hranice
 • schopnost ohrožení nejen u sebe, ale i u spolupracovníků, podřízených a dalších osob, které mohou být ohroženy
 • znalost různých rovin péče o sebe, které slouží k prevenci vyhoření (relaxační techniky, psychohygiena)
 • znalost možností využití supervize, jako účinné prevence syndromu vyhoření.

Obsah vzdělávacího programu:

Zahájení a úvod do problematiky syndromu vyhoření - Vzájemné představení, základní informace o službách ACORUSu, očekávání účastníků, jejich motivace a zkušenosti s problematikou. Základní definice a pojmy - syndrom vyhoření, jeho projevy, fáze, příčiny.

Emocionální vyčerpání jako důsledek dlouhodobého nezvládnutého stresu. Vyhořelý kolega – jak pomoci? Co je to stres, patofyziologie stresu, příznaky stresu, jeho vliv na naše zdraví a celou naši osobnost, rozpoznání ohrožujících faktorů, dotazník na stresovou zátěž, reflexe a zpětná vazba na projevy stresu a syndromu vyhoření.

Kdo je nejvíc ohrožen pracovním vyčerpáním a možné příčiny. Limity a hranice v mé práci. Pasti a nástrahy v pomáhajících profesích. Hranice pomáhání - syndrom pomocníka, mapování vlastních limitů, proč pracuji v pomáhající profesi, vlastní očekávání od mé práce, nerovnováha mezi pracovním a osobním nasazením.

Jak nevyhořet – preventivní opatření. Nevhodné strategie – co nepomáhá. Osobní strategie, životní styl a externí forma podpory. Vlastní zdroje podpory, ukázka a nácvik relaxačních dovedností - progresivní relaxace dle Jacobsna, krátká relaxace při zátěži, péče o sebe se zacílením na své smysly. Pozitivní inventář mé práce. Jak využít externí podporu? Tipy a doporučení na zvládání pracovní zátěže.

Rekapitulace a závěrečná evaluace.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace