Rychle odejít

Domácí násilí - úvod do problematiky

vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0141-SP/PC/VP

 • Termín: Termín bude upřesněn     
 • Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.) 
 • Místo konání: Středisko sociálních služeb Praha 9, Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9
 • Počet účastníků: 8 - 14 
 • Cena: 1.300,- Kč 
 • Lektorka: Mgr. Jaroslava Chaloupková 
 • Kontaktní osoba: Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

Cílová skupina:

 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
 • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)
 • pracovníci ostatních pomáhajících profesí

Cílová kompetence:

 • znalost základních pojmů problematiky domácího násilí (DN), faktorů, které násilí ovlivňují
 • schopnost rozpoznat znaky domácího násilí, identifikovat osobu ohroženou DN
 • znalost základních projevů chování obětí DN
 • porozumění fázím násilí a důvodům, proč oběť neodejde včas
 • porozumění systému postavení dětí v rodině s DN
 • schopnost rozpoznat signály rizikového vtahu
 • znalost možností konkrétní účinné pomoci.

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod do problematiky: Základní informace o službách ACORUSu, podrobné seznámení s programem, představení účastníků a jejich očekávání, dosavadní zkušenosti s problematikou domácího násilí. Videoukázka k problematice domácího násilí, upozornění na specifické znaky a projevy domácího násilí, diskuze k videoukázce.

Projevy a chování osob ohrožených: Proč neodejde – projevy osob ohrožených, fáze domácího násilí a kruh moci, typologie násilné osoby, děti jako oběti domácího násilí, zkušenosti z praxe účastníků.

Osoby ohrožené domácím násilím a osoby násilné: Možnosti řešení domácího násilí v praxi – co mohu udělat já, základní bezpečnostní plán, ukázky práce z praxe – současné možnosti pomoci, zkušenosti účastníků.

Rekapitulace: shrnutí poznatků, diskuze, zpětná vazba, evaluační dotazník.

Poskytujeme tyto služby

Azylový dům

poskytuje přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.

Krizová pomoc

 v důsledku akutní krizové situaci umožňuje bezplatné ubytování na 7 dní

Sociální poradenství

bezplatná ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Právní informace

Právních informace obětem trestných činů spáchaných v kontextu domácího násilí

Pomoc dětem

komplexní odborná pomoc dětem směřující k překonání jejich nepříznivé situace