ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

 


Pravidla pro studentské praxe


Garant/ka studentských praxí

Koordinaci studentských praxí má na starosti pověřený/á pracovník/ice, tzv. Garant/ka studentských praxí.

Na praxe jsou přijímáni/ny studenti/ky z VŠ nebo VOŠ zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, humanitární a charitní činnost, sociálně právní činnost, případně na příbuzné humanitní obory.

 

Pravidla pro přijímání studentů/ek na praxi

O přijetí na praxi může student/ka žádat výhradně e-mailem. Součásti žádostí o praxi musí být motivační dopis a nabídka užitečnosti pro zařízení.

 

Žádosti o vykonávání praxe se přijímají:

-          v zimním semestru od 1. dubna daného kalendářního roku

-           v letním semestru od 1. října předchozího kalendářního roku.

K žádostem přijatým v dřívějších termínech se nepřihlíží.

O přijetí na praxi rozhoduje garant/ka studentských praxí po poradě s týmem. Při rozhodování bere v úvahu motivaci studenta/ky, možnosti zařízení naplnit jeho/její očekávání a možnost využití nabídky užitečnosti studenta/studentky pro zařízení.

Na dlouhodobou praxi je přijímán/a jeden/a student/ka za semestr.

Na krátkodobou praxi může být přijat/a ještě jeden/a student/ka. Krátkodobou praxí se rozumí praxe v délce minimálně 14 dní (50 hodin), maximálně 3 měsíce (100 hodin). Na kratší praxe se studenti/ky nepřijímají.

Přijetí druhého/é studenta/ky závisí na časových a kapacitních možnostech pracovníků ACORUSu. Po domluvě týmu pracovníků ACORUSu lze výjimečně přijmout na stáž ve stejném termínu více studentů/ek.

Odborné vedení studentských praxí zajišťují určení/é pracovníci/ce, s kterými se garant/ka domlouvá individuálně.

Povinnosti studentů/ek na praxi

Student/ka na praxi je povinen/na:

·         zachovávat mlčenlivost (podle § 100, odst. 1, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při své praxi dozví (povinnost zachovávat mlčenlivost platí i po skončení praxe)

·         dodržovat Bezpečnostní pokyny ACORUSu

·         dodržovat Etický kodex ACORUSu

·         dodržovat časový plán a harmonogram praxe, který uzavřel/a s vedoucím/cí (pokud se student/ka na praxi nemůže dostavit, oznámí toto vedoucímu/cí, s kterým/ou se domlouvá na dalším postupu a nahrazení zameškaného času)

ACORUS může studentovi/ce okamžitě ukončit praxi při hrubém porušení povinností studenta/ky na praxi, s kterými byl/a seznámen/a v den nástupu. O okamžitém ukončení stáže garant/ka neprodleně informuje školu.

Práva studenta/ky na praxi

·           získat informace o průběhu sociální služby, standardech kvality, problematice domácího násilí, apod.

·           pohybovat se ve všech společných prostorách zařízení, kromě pokojů uživatelek služby azylový dům, pokud je samy nepozvou dovnitř

·           po domluvě s vedoucím/cí praxe nahlížet do materiálů a odborných publikací ACORUSu o dané problematice, a to jak v knižní, tak v multimediální podobě

·           nahlížet do spisů uživatelů/ek služeb jen na základě zvláštního písemného souhlasu těchto uživatelů/ek služeb 

·           kazuistiky uživatelů/ek služeb mohou studenti/ky vytvářet jenom na základě předchozí domluvy s daným/ou uživatelem/kou služeb a její konečnou verzi musí uživatel/ka služeb schválit svým podpisem. Originál s podpisem se založí do spisu. Student/ka může kazuistiku použít jenom pro studijní účely.

·         požádat garanta/ku o změnu vedoucího/cí praxe

·         být seznámen/a s písemním hodnocením průběhu praxe, pokud o to požádá

 

Do jiných než výše uvedených dokumentů nemá student/ka právo nahlížet.

 

 

 

 
 

 

Vyhledat