ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

V PORADNĚ ACORUSU nabízíme službu odborné sociální poradenství

Poslání služby odborné sociální poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytuje bezplatnou ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc. Poradenství pomáhá k začlenění do života bez násilí.

Poradenství je poskytováno BEZPLATNĚ.


Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina)

Osoby (muži a ženy) starší 18 let

 • ohrožené domácím násilím
 • ohrožené separačním násilím jako pokračováním domácího násilí
 • zažily v minulosti jako dospělé osoby domácí násilí a následkem toho mají psychické problémy nebo vykazují příznaky posttraumatické stresové poruchy
 • z jejich blízkého okolí, které pro ně hledají pomoc nebo jsou zasaženy důsledky jejich situace
 • splňující podmínky § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • jejichž stav nevylučuje poskytnutí služby   viz Kontraindikace k poskytnutí služby odborné sociální poradenství)
 • nejsou osobami kvůli kterým vyhledal/a uživatel/ka služeb pomoc Acorusu
 • explicitně vysloví zájem o nabízenou sociální službu

 

Mladiství od 16 let

 • ohrožení partnerským násilím

 

Kontraindikací k poskytnutí služby odborné sociální poradenství je:

 • stav pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • agresivní chování
 • projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby

 

Kontraindikace k poskytování terapie je:

 • neschopnost porozumění a domluvení se v českém jazyce

 


Zásady poskytované sociální služby

• respektování práv a důstojnosti uživatelů/ek
• respektování rozhodnutí uživatele/ky týkající se řešení jeho/jí sociální situace (nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení)
• rovný přístup ke všem uživatelům/kám
• respektování soukromí
• individuální přístup
• motivování uživatelů/ek k životu bez násilí


Cíle služby

1. posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
2. stabilizace psychického stavu
3. stabilizace sociální a právní situace
4. život bez násilí


Místo a čas poskytované služby

Dělnická 213/12 (vchod z ulice Tovární 11)
Praha 7

Provozní hodiny poradny:

pondělí            09,00 – 19,00

úterý               09,00 – 17,30

středa              08,00 – 17,00  (každý lichý týden 08,00 – 16,30)

čtvrtek            09,00 – 17,30

pátek               09,00 – 17,30

 

Na konzultaci je nutné se předem objednat na nonstop lince Acorusu 283 892 772


ROZSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1.   konzultace se sociální pracovnicí:

 • sociální poradenství
 • vyhodnocení rizik a tvorba bezpečnostního plánu
 • poskytnutí základních sociálně právních informací týkající se problematiky domácího násilí a jeho řešení
 • pomoc s přípravou návrhů k soudu a různých dalších podání
 • poskytnutí základních informací o možnostech řešení finanční situace (státní sociální podpora, sociální zabezpečení, sociální péče)
 • podání informací o službách jiných organizací, které Acorus neposkytuje, včetně poskytnutí kontaktů na tyto organizace (např. krizová centra, pedagogicko psychologické poradny, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, psychiatrické ambulance apod.)
 • doprovod na jednání u soudu, na úřadech, policii apod.

2.   konzultace s terapeutkou

 • individuální sociální terapie
 • podpůrná sociálně terapeutická skupina

3.   konzultace s právničkou

 • právní poradenství (podání informací o právním řešení situace uživatele/ky v případě, kdy vzhledem k právní náročnosti situace nepostačuje konzultace se sociální pracovnicí)
 • vypracování právně náročných návrhů k soudu
 • pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se právního řešení situace uživatele/ky
 • právní konzultace se poskytují pouze, je-li to ve finančních možnostech organizace

 


Formy poskytování služby

Služba je poskytovaná osobně nebo e-mailem.

Odborné sociální poradenství lze využít jednorázově nebo opakovaně.

_____________________________________________________________________________________

CENÍK
PRO SLUŽBU ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Použití datové schránky
15,- Kč

 

___________________________________________________________________________

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Informování uživatelů/ek služby

O možnostech podávání stížností informuje uživatele/ku služby (dále uživatel/ka) pracovnice, která s ní vede první osobní konzultaci. Informace o způsobech a formách podávání stížností jsou uživatelům/kám k dispozici v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností (dále Pravidla), která jsou vyvěšena na nástěnce v čekárně poradny. Uživateli/ce jsou Pravidla zároveň nabídnuta v písemné podobě.


Pravidla pro podávání stížností

Kdo si může stěžovat

•    uživatel/ka
•    rodinný příslušník, zákonný zástupce, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele/ky

Na co je možné podat stížnost

•    na porušování práv uživatele/ky
•    na kvalitu nebo způsob poskytování služby  

Jakým způsobem je možné podat stížnost

Ústně
•    osobně jakékoliv pracovnici nebo vedoucí poradny ACORUSu

Telefonicky  
•    vedoucí poradny na tel. 284 687 658
•    ředitelce ACORUSu na tel. 283 892 772

Písemně  
•    dopisem na adresu: ACORUS, Dělnická 213/12, Praha 7
•    e-mailem na adresu:  info@acorus.cz
•    vhozením do poštovní schránky „STÍŽNOSTI“ umístěné v čekárně poradny

Stížnost je možné podat i anonymně, a to telefonicky i písemně.

Kdo může stížnost převzít

Stížnost je povinen převzít každý/á pracovník/ice ACORUSu, který/á ji předá k vyřízení ředitelce.

Hierarchie řešení stížnosti
Je-li podána stížnost na:
-    pracovnici poradny - je předána k řešení ředitelce ACORUSu
-    ředitelku ACORUSu – je předána k řešení správní radě ACORUSu

Všechny ostatní druhy stížností řeší ředitelka, která může prošetřením stížnosti pověřit kteroukoliv pracovnici porady.

Závěr šetření stížnosti je:

-    uveden ve formuláři Stížnost v Knize stížností spolu s přijatými opatřeními
-    zaslán písemně stěžovateli/ce do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti v případě, že jde o písemnou stížnost s uvedenou adresou stěžovatele/ky
-    stěžovateli/ce sdělen jinak (např. ústně) v případě, že dojde mezi ním a pracovníkem/icí přijímajícím/í stížnost k takové dohodě
-    vyvěšen na nástěnce umístěné v čekárně poradny, pokud jde o anonymní stížnost

V případě, že je uživatel/ka se šetřením stížnosti a přijatými závěry ze strany ředitelky nebo správní rady ACORUSu nespokojena, případně chce podat stížnost výhradně vyššímu orgánu, může se obrátit na následující instituce:

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 001 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
tel.: 221 921 111

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: 542 542 111

 

 
 

 

Vyhledat