ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Poslání služby krizová pomoc

KRIZOVÁ POMOC umožňuje ženám a ženám s dětmi v akutní krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí získat bezplatné ubytování na 7 dní. Poskytovaná pomoc vede k překonání krize, psychické stabilizaci a zvýšení informovanosti o možnostech řešení domácího násilí


Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):

Uživatelkami krizové pomoci jsou ženy nebo ženy s dětmi v akutní krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí.

Specifikace okruhu osob:

• dospělé ženy nebo ženy s maximálně 3 dětmi do 18 let věku (v den sepsání smlouvy je dítě mladší 18 let)

Služba není poskytována osobám:
• nesoběstačným v základní sebeobsluze (je nutná pomoc jiné osoby)
• jimž byl v posledních 6 měsících ukončen pobyt z důvodu porušení smlouvy o pobytu
• jež mají v Acorusu dluh
• pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek, které zabraňují poskytnutí služby
• jejichž zdravotní stav vylučuje pobyt na krizovém lůžku
- závažné onemocnění vyžadující pobyt ve zdravotnickém zařízení
- akutní závažné infekční onemocnění
- duševní porucha, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití

 


Zásady poskytované sociální služby

• respektování práv a důstojnosti uživatelek i jejich dětí
• respektování rozhodnutí uživatelky týkající se řešení její sociální situace (nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení)
• rovný přístup ke všem uživatelkám
• respektování soukromí
• individuální přístup
• motivace uživatelek k životu bez násilí


Cíle služby

1. zajištění bezpečí před násilnou osobou
2. překonání akutního krizového stavu
3. stabilizace psychického stavu
4. posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
5. zvýšení informovanosti o možnostech řešení domácího násilí

Prostředky realizace jednotlivých cílů
(nejsou součástí veřejného závazku)
1. nezbytná fyzická ochrana před násilnou osobou (stálá služba, zabezpečovací zařízení, zabezpečení oken mřížemi apod.)
2. krizová intervence
3. psychická podpora (nonstop možnost rozhovorů s pracovníky ve službě)
4. individuální plánování (podpora při naplňování individuálních cílů)
5. předávání informací o právních, sociálních a dalších možnostech řešení, zprostředkování kontaktu na další organizace apod.


Kapacita služby

V zařízení je k dispozici 1 pokoj pro matku s maximálně 3 dětmi.


Základní poskytované činnosti

Poskytnutí ubytování

 • krátkodobý pobyt na krizovém lůžku po dobu maximálně 7 dní

Sociálně terapeutické činnosti

 • krizová intervence

Pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy (k dispozici je společná kuchyň s běžným kuchyňským vybavením a přístroji)
 • eventuálně pomoc při zajištění stravy ve formě potravinového balíčku

Základní sociální poradenství

 • poskytování informací o způsobech řešení, zvládání nebo kompenzace obtížné sociální situace, o právech, povinnostech a nárocích vyplývajících ze systému sociálního zabezpečení, o právních aspektech krizové situace a odborných službách

Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů

 • doprovod na jednání (např. k soudu, na úřady apod.)
 • sociálně právní pomoc (pomoc s vypracováním žádosti o rozvod, předběžného opatření na vykázání agresivní osoby, svěření dítěte do péče apod.),
 • pomoc s vyřizováním běžných záležitostí (např. s úředními listinami, korespondencí, při shánění bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školy apod.)

Další informace

 • služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně ve formě krizových lůžek
 • nástup na pobyt je možný po předchozí telefonické domluvě

(v případě akutní potřeby je možné přijmout napadenou ženu i v noci)

 • z důvodu zajištění větší bezpečnosti žen ohrožených domácím násilím není adresa místa KP běžně zveřejňována
 • krizová lůžka jsou umístěna v oploceném uzamčeném areálu, který je vybaven bezpečnostním kamerovým systémem
 • v případě ohrožení pracovníci a pracovnice úzce spolupracují s policií

CENÍK
PRO SLUŽBU KRIZOVÁ POMOC

Ubytování
zdarma

Stravování
zdarma (v případě potřeby a na žádost uživatelky služby)

Používání pračky
zdarma

Používání internetu
zdarma

Kopírování, tisk stránky z PC
3,- Kč za stránku (pouze černobíle A4 jednostr.)
(pokud se obsah netýká poskytované služby)

Použití datové schránky
15,- Kč

Ostatní služby jsou zdarma

 
 

 

Vyhledat