ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Poslání služby azylový dům


AZYLOVÝ DŮM poskytuje ženám a ženám s dětmi aktuálně ohroženým domácím násilím přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.


Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina)


Uživatelkami služeb azylového domu jsou ženy nebo ženy s dětmi, které jsou aktuálně ohrožené domácím násilím.

Specifikace okruhu osob

• dospělé ženy nebo ženy s maximálně 3 dětmi od 6 týdnů do 18 let věku (v den sepsání smlouvy je dítě starší 6 týdnů a mladší 18 let)

Služba není poskytována osobám:
• nesoběstačným v základní sebeobsluze (je nutná pomoc jiné osoby)
• jimž byl v posledních 6 měsících ukončen pobyt z důvodu porušení smlouvy o pobytu
• jež mají v Acorusu dluh
• s nimiž není z důvodu jazykové bariéry možná základní komunikace
• jejichž zdravotní stav vylučuje pobyt v azylovém domě
- závažné onemocnění vyžadující pobyt ve zdravotnickém zařízení
- akutní závažné infekční onemocnění ohrožující osoby v azylovém domě
- duševní porucha, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití
- v den nástupu nedodá lékařské potvrzení (ke stažení zde) - zdravotní způsobilost pro poskytování služby dle zákona č. 108/2006 Sb.  - azylové domy


Zásady poskytované sociální služby

• respektování práv a důstojnosti uživatelek i jejich dětí
• respektování rozhodnutí uživatelky týkající se řešení její sociální situace (nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení)
• rovný přístup ke všem uživatelkám
• respektování soukromí
• individuální přístup
• motivace uživatelek k životu bez násilí


Cíle služby

1. zajištění bezpečí před násilnou osobou
2. posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
3. stabilizace psychického stavu uživatelky i dětí
4. stabilizace sociální a právní situace
5. život bez násilí

Prostředky realizace jednotlivých cílů
(nejsou součástí veřejného závazku)
1. nezbytná fyzická ochrana před násilnou osobou (stálá služba v azylovém domě, zabezpečovací zařízení, zabezpečení oken mřížemi apod.)
2. individuální plánování (podpora při tvorbě a naplňování individuálních plánů)
3. psychická podpora a pedagogická pomoc (terapeutická práce, konzultace s pedagožkou, videotrénink interakcí, volnočasové programy apod.)
4. sociálně a právní pomoc (konzultace se sociální pracovnicí, konzultace s advokátkou, právní zastupování, zprostředkování informací a návazných služeb apod.)
5. k životu bez násilí směřují všechny činnosti poskytované v rámci služby


Základní poskytované činnosti

Poskytnutí ubytování

 • pobyt v azylovém domě po dobu maximálně 1 roku

Pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, případně pomoc při přípravě (k dispozici je společná kuchyň s běžným kuchyňským vybavením a přístroji)

Základní sociální poradenství

 • poskytování informací o způsobech řešení, zvládání nebo kompenzace obtížné sociální situace, o právech, povinnostech a nárocích vyplývajících ze systému sociálního zabezpečení, o právních aspektech krizové situace a odborných službách

Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů

 • doprovod uživatelek služby na jednání (např. k soudu, na úřady apod.)
 • sociálně právní pomoc (pomoc s vypracováním žádosti o rozvod, svěření dítěte do péče apod.)
 • pomoc s vyřizováním běžných záležitostí (např. s úředními listinami, korespondencí, při shánění bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školy apod.)

Průběh pobytu

Pobyt v azylovém domě trvá maximálně 1 rok a je rozdělen do tří fází, jednotlivé fáze se od sebe liší obsahem i formou zaměření. Přestup z jedné fáze do druhé se uskutečňuje na komunitním setkání.

První fáze:

První fáze trvá minimálně čtyři týdny a uživatelka služby je do ní přijímána na první komunitě, tj. pravidelném setkání všech uživatelek služby a pracovníků a pracovnic azylového domu.

Cílem první fáze je aklimatizace uživatelky v novém prostředí, zmapování aktuálních problémů, zklidnění a získání odstupu od traumatických zážitků, regenerace sil, ujasnění si současné situace a rozmyšlení individuálních cílů, kterých chce uživatelka v průběhu pobytu dosáhnout.

Druhá fáze:

Cílem druhé fáze je intenzivní práce na vyřešení sociální situace uživatelky služby. Při přechodu z první fáze do druhé vypracovává uživatelka služby za pomoci pracovníků a pracovnic azylového domu (klíčové sociální pracovnice, terapeutky, sociální pracovnice ve službě) Individuální plán, který obsahuje jednotlivé kroky vedoucí ke stanovenému cíli. Plán uživatelka průběžně vyhodnocuje s klíčovou sociální pracovnicí.

Ve druhé fázi se uživatelky po 14 dnech střídají ve funkci „Paní domu“.

Povinnosti Paní domu:

 • spolupodílí se na chodu azylového domu
 • je mluvčí obyvatelek azylového domu, navrhuje možné změny, dává podněty (navrhuje změny, pomáhá při zajištění akcí, vede část komunitního setkání apod.)
 • koordinuje úklidy v azylovém domě a areálu (zahrady)
 • je patronkou nově příchozích uživatelek (pomáhá jim v začlenění do komunity uživatelek a chodu azylového domu)

Třetí fáze:

Uživatelka služeb vstupuje do třetí fáze nejdříve měsíc před koncem pobytu v azylovém domě.

Cílem třetí fáze je příprava na odchod z azylového domu a odpoutání se od komunity uživatelek služby.

V této fázi se doporučuje uživatelce služeb zkušebně přespat v místě svého budoucího pobytu, seznámit se s budoucím prostředím apod.


Programy a činnosti

Programy pro ženy

Sociálně terapeutická skupina
• probíhá 1x týdně po dobu 90 minut
• práce na skupině je zaměřena především na posílení sebevědomí a schopností odolávat nátlaku, trénink chování a potřebných sociálně psychologických dovedností

Komunita
• je společným setkáním pracovníků/ic a uživatelek služby
• koná se každý sudý čtvrtek po dobu 90 minut
• účast na komunitě je povinná
• náplň komunity :
- přijímaní nových uživatelek služby
- prezentace a podepisování Individuálních plánů
- informování o přestupu do fází
- zhodnocení činnosti dosavadní Paní domu
- uvedení nové Paní domu do funkce
- různé organizačně – provozní záležitosti týkající se chodu azylového domu
- loučení s uživatelkou služby, která ukončuje pobyt v azylovém domě

Konzultace s terapeutkou
• konzultace jsou zaměřeny na individuální práci s uživatelkou služby, jejich obsah se řídí zakázkou a potřebami uživatelky služby (může se jednat např. o práci
s citlivými osobními tématy, které uživatelka služby nechce ventilovat před skupinou)
• na konzultaci objednává uživatelku služby pracovník/ice na službě, příp. se na termínu konzultace domlouvá uživatelka služby osobně s terapeutkou

Výuka práce na počítači
• individuální výuka základům práce na počítači
• termíny si uživatelka služby domlouvá individuálně s pracovníky/icemi

Programy pro matky s dětmi

Individuální plánování péče o dítě
• mapování rodinné situace dítěte
• stanovení střednědobé vize života rodiny za x let
• shrnutí poznatků a stanovení silných a slabých stránek dítěte, nových příležitostí a možných ohrožení jeho vývoje
• z vypracovaného plánu mohou vycházet další programy pro děti nebo matky s dětmi (viz níže)

Videotrénink interakcí (VTI)
• metoda zaměřená na podporu a pomoc při hledání nových cest ve výchově a zlepšení komunikace matky s dítětem, nalezení účinných výchovných metod
• všechny pořízené videozáznamy jsou materiálem uživatelky služby a jsou důvěrné
• VTI si uživatelka služby domlouvá individuálně s vedoucí programu

Hry pro matky s dětmi
• hry společné pro matky a děti zaměřené na posilování společného prožívání matky a dítěte a posilování vývojových schopností dětí
• určeno pro matky s dětmi cca do 4 let
• v případě zájmu více uživatelek služby se konají pravidelně (viz Týdenní program)

Programy pro děti

Scénotest
• terapeutická a diagnostická technika obsahující validizovanou sadu projektivních figur a dalších prvků, ze kterých děti staví volné či tématicky zaměřené scény
• tato technika je založená na principech terapie hrou

Arteterapie (keramika, malování)
• využívá výtvarné techniky jako je kresba, koláž, malba, práce s hlínou
• je zaměřena na rozvoj vlastní tvořivosti, odreagování vnitřního napětí

Pohybové hry a aktivity pro děti
• kolektivní hry, které vedou k získání pohybových návyků, uvolnění napětí,
zvýšení kondice a získání dovedností aktivně odpočívat a relaxovat
• u dětí se rozvíjí koordinace a souhra pohybu

Dětský klub
• učí děti aktivním způsobem trávit volný čas, zlepšit fyzickou zdatnost a
spolupracovat s vrstevníky
• součástí může být i doučování, podle potřeby

Jednorázové akce:
• dětský den
• kulturní představení (např. koncerty, divadelní představení, kina apod.)
• výlety


Ostatní aktivity
• keramika - podle dohody zpravidla o víkendu
• tematické skupiny (např. možnosti VTI, setkání s právničkou, informace o relaxačních masážích apod.)
• esteticko výtvarné činnosti (např. batika, výroba textilních dekorací, aranžování, rukodělné práce apod.)
• dámský klub (např. vizážistika, cvičení apod.)
• cvičení

Čtvrtletní akce
setkání všech pracovníků/ic, uživatelek služby (současných i bývalých) a jejich dětí, sponzorů a hostů


Další informace

 • služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně
 • z důvodu zajištění větší bezpečnosti žen ohrožených domácím násilím není adresa azylového domu běžně zveřejňována
 • azylový dům je umístěn v oploceném uzamčeném areálu, který je vybaven bezpečnostním kamerovým systémem

 

 • v případě ohrožení pracovníci a pracovnice azylového domu úzce spolupracují s policií

CENÍK
PRO SLUŽBU AZYLOVÝ DŮM

Ubytování
130,- Kč denně pro ženu bez dětí
160,- Kč denně pro ženu s 1 dítětem
200,- Kč denně pro ženu se 2 dětmi 
220,- Kč denně pro ženu se 3 dětmi

Stravování
strava není poskytována, zdarma jsou zajištěny podmínky pro samostatnou přípravu stravy

Používání pračky
10,- Kč za první dvě hodiny
7,- Kč za každou další započatou hodinu

Kopírování, tisk stránky z PC
3,- Kč za stránku (pouze černobíle A4 jednostr.)
(pokud se obsah netýká poskytované služby)

Použití datové schránky
15,- Kč

Ostatní služby jsou zdarma

 
 

 

Vyhledat