ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Zásady poskytovaných služeb

Respektování práv a důstojnosti uživatelů a uživatelek služeb vychází z etického kodexu.

Rozhodnutí uživatelů a uživatelek služeb týkající se řešení jejich sociální situace je plně respektováno, nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení.

Pracovníci a pracovnice předcházejí diskriminaci a stigmatizaci uživatelů a uživatelek služeb.

Soukromí a další práva uživatelů a uživatelek služeb jsou pracovníky a pracovnicemi plně respektována. Uživatelkám a uživatelům služeb pracovníci a pracovnice vykají a při oslovování respektují jejich přání.

Poskytovaná pomoc je individuální povahy, s uživateli a uživatelkami služeb je uzavírán kontrakt (smlouva, individuální plán), ve kterém si stanovují své cíle a volí individuální služby.

Pracovníci a pracovnice motivují uživatele a uživatelky služeb k samostatnému překonání nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku domácího násilí a posilují jejich rozhodnutí směřující k sociálnímu začlenění do běžné společnosti.

 
 

 

Vyhledat