ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

ETICKÝ KODEX

ACORUS - CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

 

1.     Obecné etické zásady:

1.1.         Práce v ACORUSu je vykonávána v souladu s právním řádem ČR a je založena na hodnotách demokracie a lidských práv.

1.2.         Pracovník/ce ACORUSu (dále pracovník/ice) respektuje základní lidská práva uživatelů/lek služeb.

1.3.         Pracovník/ice předchází diskriminaci a stigmatizaci uživatelů/ek služeb, respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, věk, zdravotní stav, původ, národnost, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

 

2.     Pravidla etického chování pracovníka/ice:

2.1.         Ve vztahu k uživatelům/kám služeb pracovník/ice:

            2.1.1.    udržuje profesionální hranici ve vztahu k uživatelům/kám služeb.

2.1.2.    respektuje soukromí, důstojnost a práva uživatelů/ek služeb a dbá na ochranu jejich osobních údajů.

2.1.3.    eviduje osobní data a další informace o uživatelích/kách služeb s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být poskytovány. Informace o uživatelích/kách služeb poskytuje pouze se souhlasem uživatele/ky, s výjimkou situací stanovených zákonem

2.1.4.    poskytuje kvalitní služby na odborné úrovni, v případě, že službu nemůže zajistit sám/a, zprostředkovává služby dalších odborníků/ic nebo organizací.

            2.1.5.    respektuje rozhodnutí uživatele/ky o řešení nepříznivé sociální situace.

2.1.6.    nepřebírá odpovědnost za uživatele/ky služeb, posiluje jejich kompetence, odpovědnost, soběstačnost a samostatnost při řešení jejich situace.

            2.1.7.    k uživatelům/kám služeb zaujímá nehodnotící postoj a poskytuje jim všestrannou  podporu.

2.1.8.    respektuje právo na seberealizaci uživatelů/lek služeb, pokud tím nejsou ohrožena práva jiných osob.

 

2.2.         Ve vztahu k zaměstnavateli pracovník/ice:

2.2.1.     respektuje Vnitřní pravidla, Vnitřní směrnice a Metodické pokyny organizace.

2.2.2.     odpovědně plní pracovní povinnosti vyplývající z náplně práce.

2.2.3.     hospodárně nakládá s majetkem zaměstnavatele, důsledně šetří jeho hmotný i nehmotný majetek.

2.2.4.     svým přístupem pomáhá vytvořit pracovní prostředí podněcující pracovní i osobní rozvoj.

 

2.3.         Ve vztahu ke spolupracovníkům pracovník/ice:

2.3.1.     respektuje individualitu a osobnost kolegů/yň na profesionální i osobní úrovni.

2.3.2.     svým osobním přístupem a pracovním nasazením vytváří pozitivní pracovní atmosféru.

2.3.3.     v zájmu uživatelů/ek služeb spolupracuje s ostatními pracovníky/icemi i institucemi.

 

2.4.         Ve vztahu ke své odbornosti pracovník/ice:

2.4.1.     dbá na soustavné vzdělávání a profesní rozvoj, aktivně se zapojuje do celoživotního vzdělávání s ohledem na svoji profesi a pracovní zařazení.

 

Tento kodex byl schválen na poradě pracovníků dne 8. 11. 2006, účinnost od 1. 12. 2006

Aktualizace od 1. 11. 2011, nová aktualizace 2. 3. 2015.

 

 
 

 

Vyhledat