ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Zakladní informace

Evropská síť pro práci s traumatem (European trauma network)
Acorus je národním kontaktním místem v rámci Evropské sítě pro práci s traumatem. Vytvoření sítě bylo součástí projektu Joint The Net IV realizovaného v rámci evropské iniciativy Daphne podporované Evropskou komisí. Tato síť sdružuje nevládní organizace členských států Evropské unie s cílem zlepšit péči o ženy v Evropě, které trpí v důsledku násilí.
Násilí vůči ženám zahrnuje mnoho forem, např. domácí násilí, sexuální násilí, znásilnění a zneužívání. Tyto formy násilí mohou vést k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy (PTSP). Její symptomy jsou různorodé a často mohou vést k chybné diagnóze, protože není odhalena spojitost mezi poruchou a násilím, kterému byla osoba v minulosti vystavena. Zkušenosti nevládních organizací ukazují, že je to způsobeno nedostatkem vědomostí všech profesních skupin a dokonce i osob trpících PTSP.

Cílem sítě je:
• zvyšování kompetencí pro péči o traumatizované ženy
• podpora postižených žen ve vyhledání pomoci
• podpora práce mimovládních organizací v jejich boji proti gendrově podmíněném násilí
Členové sítě se spojili s úmyslem zintenzivnit spolupráci mezi psychotraumatologií, všeobecnou medicínou, sociálními službami, policií a poradenskými centry specializovanými na genderově podmíněné násilí.

Kontakty na organizace poskytující pomoc PTSP

Posttraumatická stresová porucha (PTSP) jako následek násilí vůči ženám

PTSP je reakce normální osoby na abnormální situaci. Prožitek mimořádného ohrožení nebo akutního ohrožení života může kohokoliv uvést do hluboké beznaděje. Epidemiologický výzkum ukázal, že přibližně jedna třetina evropské populace byla alespoň jednou v životě konfrontována s traumatickou událostí, která může vést k traumatizaci. Komplex symptomů, které vyžadují léčení, se však nerozvine u všech postižených osob. Předpokládá se, že se tak stane asi ve 20 až 30% případů. Existují určité faktory, které podporují rozvinutí PTSP. Riziko jejího rozvinutí roste v případě, pokud bezprostředně po události chybí postižené osobě podpora, oběť je v špatném fyzickém stavu, sociální prostředí oběti je nepříznivé nebo se traumatizace objevila již v minulosti.
U osob postižených sexuálním násilím – především jde o ženy a dívky – se PTSP rozvíjí obzvlášť často. V těchto případech se objevuje velké množství rizikových faktorů. V několika studiích se uvádí, že až u 80% těchto obětí se rozvinou posttraumatické symptomy.


Symptomy PTSP

Na traumatickou zkušenost reaguje téměř každý člověk pocity úzkosti a zoufalství. Úzkostné prožívání nebo poruchy spánku jsou normální reakcí na prožité trauma. PTSP se nerozvíjí okamžitě po traumatickém zážitku, ale obvykle až po týdnech nebo měsících.
Symptomy PTSP mohou být rozděleny do tří základních skupin:

A. Symptomy vracející zpět k traumatu:
• flashbacky: bleskové opětovné znovuprožívání části traumatu vyvolané určitým spouštěčem, který způsobí podráždění v různých senzorických formách (např. čichové vjemy, zvuky, vizuální dojmy, pocity, tělesné vjemy)
• úzkostné sny
• panické ataky
• nutkavé vzpomínky na traumatickou událost
• deprese

B. Obranné mechanismy napomáhající zabránit návratu traumatických vzpomínek:
• vyhýbání se možným spouštěčům (např. vyhýbání se určitým místům, aktivitám a situacím)
• sociální izolace (vyhýbání se sociálním vztahům)
• emocionální netečnost (necitelnost, pocit odumřelosti, vnitřního umrtvení)
• zneužívání alkoholu, drog a léků
• poruchy příjmu potravy
• sebepoškozování
• disociace

C. Tělesné projevy:
• bušení srdce, dýchací potíže
• neklid, nespavost
• nadměrná ostražitost, nadměrné podráždění
• potíže s koncentrací
• psychosomatické potíže
• pocit necitlivosti, pocit ztuhlosti
• sexuální dysfunkce
• jiné tělesné projevy (související s traumatickým zážitkem).


Nabídka pomoci
Pokud se domníváte, že trpíte posttraumatickou stresovou poruchou, na našich webových stránkách najdete v sekci Organizace seznam zařízení nabízejících pomoc osobám postiženým PTSP, na která se můžete obrátit.


Nabídka workshopů o PTSP pro pomáhající profese
Pokud se ve své práci setkáváte s osobami trpícími PTSP, najdete v sekci Nabídka vzdělávání bližší informace o workshopu Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí, které nabízí občanské sdružení Acorus. Cílem workshopu je zvyšovat kompetence pracovníků v jednání s traumatizovanými osobami. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Další informace o Evropské síti pro práci s traumatem a posttraumatické stresové poruše najedete na http://www.european-trauma-network.eu/website/

 
 

 

Vyhledat