ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Komunikace s osobou ohroženou domácím násilím

vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: 2010/1095-PC/SP/VP

Cílová skupina:

- sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami s osobami ohroženými domácím násilím (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
- sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany
dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)
- pracovníci ostatních pomáhajících profesí


Cíl vzdělávacího programu:

- zvýšení profesních kompetencí pracovníků zaměřených na vedení rozhovoru s osobami, které zažívají nebo zažily domácí násilí
-získání teoretických poznatků o specifikách vedení rozhovoru s osobou ohroženou domácím násilím ve vztahu k psychologickým aspektům prožívání a jednání týraných osob
- prohloubení teoretických znalostí z psychologie týraných osob, jejich projevů a potřeb


Obsah vzdělávacího programu:

1.
Identifikace domácího násilí – kritéria, vymezení, co je a co není domácí násilí
Specifické znaky domácího násilí
Projevy osoby ohrožené domácím násilím
Příklady z praxe

2.
Projevy posttraumatické stresové poruchy ve vztahu k vedení rozhovoru s osobou ohroženou domácím násilím
Rozvoj domácího násilí – fáze
Potřeby osob ohrožených domácím násilím
Kazuistika
Příklady z praxe

3.
Zásady vedení rozhovoru s osobami ohroženými domácím násilím
Aktivní naslouchání, rozvíjení rozhovoru
Chyby při vedení rozhovoru s osobou ohroženou domácím násilím
Vedení motivačních rozhovorů
Praktický nácvik vedení modelového rozhovoru – 1. část
Příklady z praxe

4.
Praktický nácvik vedení rozhovoru - 2. část
Modelové situace – hraní rolí
Analýza vedení modelového rozhovoru
Příklady z praxe


 

 
 

 

Vyhledat