ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

JAK ZVLÁDAT PRACOVNÍ ZÁTĚŽ

vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0139-SP/PC/PP/VP

 

Termín:                 11. 11. 2022       

 

Rozsah kurzu:            8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)

Místo konání:             Dětské terapeutické centrum ACORUS, Trojická 1911/9, 128 00  Praha 2

Počet účastníků:       8 - 14

Cena:                          1.300,- Kč

Lektorka:                     Mgr. Jaroslava Chaloupková

Kontaktní osoba:       Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

 

 Cílová skupina:

  • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
  • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)
  • pracovníci ostatních pomáhajících profesí

 

Cílová kompetence:

  • znalost základních pojmů dané problematiky
  • rozvinutí dosavadních znalostí o příčinách, projevech a příznacích syndromu vyhoření a pracovní zátěže
  • možnost zmapování vlastních ohrožujících faktorů, ale i vlastních zdrojů podpory
  • schopnost uvědomění si limitů své práce, své osobní hranice
  • schopnost ohrožení nejen u sebe, ale i u spolupracovníků, podřízených a dalších osob, které mohou být ohroženy
  • znalost různých rovin péče o sebe, které slouží k prevenci vyhoření (relaxační techniky, psychohygiena)
  • znalost možností využití supervize, jako účinné prevence syndromu vyhoření.

 

Obsah vzdělávacího programu:

Zahájení a úvod do problematiky syndromu vyhoření

Vzájemné představení, základní informace o službách ACORUSu, očekávání účastníků, jejich motivace a zkušenosti s problematikou. Základní definice a pojmy - syndrom vyhoření, jeho projevy, fáze, příčiny.

 

Emocionální vyčerpání jako důsledek dlouhodobého nezvládnutého stresu. Vyhořelý kolega – jak pomoci?

Co je to stres, patofyziologie stresu, příznaky stresu, jeho vliv na naše zdraví a celou naši osobnost, rozpoznání ohrožujících faktorů, dotazník na stresovou zátěž, reflexe a zpětná vazba na projevy stresu a syndromu vyhoření.

 

Kdo je nejvíc ohrožen pracovním vyčrpáním a možné příčiny. Limity a hranice v mé práci. Pasti a nástrahy v pomáhajících profesích.

Hranice pomáhání - syndrom pomocníka, mapování vlastních limitů, proč pracuji v pomáhající profesi, vlastní očekávání od mé práce, nerovnováha mezi pracovním a osobním nasazením.

 

Jak nevyhořet – preventivní opatření. Nevhodné strategie – co nepomáhá. Osobní strategie, životní styl a externí forma podpory.

Vlastní zdroje podpory, ukázka a nácvik relaxačních dovedností - progresivní relaxace dle Jacobsna, krátká relaxace při zátěži, péče o sebe se zacílením na své smysly. Pozitivní inventář mé práce. Jak využít externí podporu? Tipy a doporučení na zvládání pracovní zátěže.

Rekapitulace a závěrečná evaluace.

 

 
 

 

Vyhledat