ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

PRÁCE S DĚTMI OHROŽENÝMI DOMÁCÍM NÁSILÍM

vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0136-SP/PC/VP

 

Termín:                 Termín bude upřesněn    

 

Rozsah kurzu:             8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)

Místo konání:              Středisko sociálních služeb Praha 9
                                  Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9                         

Cena:                          1.300,- Kč

Lektorka:                    Mgr. Kateřina Mrzenová

Kontaktní osoba:        Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

 

Cílová skupina:

  • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi z rodin, v nichž je nebo bylo přítomno domácí násilí (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
  • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, kurátoři pro mládež)
  • pracovníci ostatních pomáhajících profesí
  •  

Cílová kompetence:

  • porozumění specifikům rodin ohrožených domácím násilím (DN), dopadům DN na celý rodinný systém, zejména na prožívání, chování a celkový psychický vývoj dítěte
  • orientace v možnostech terapeutické práce s dítětem a jeho podpory v různých oblastech jeho života
  • schopnost citlivě navrhovat další postupy práce s rodinou ohroženou DN
  • získání dovedností, jak ochránit dítě před sekundární viktimizací a retraumatizací
  • osvojení základních prvků vhodné komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím

 

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod:

představení, základní informace o službách ACORUSu, očekávání, stručný popis, co je domácí násilí

 

Rodinný systém ohrožený domácím násilím:

Typologie původců DN, kruh domácího násilí, vliv DN na psychiku, rodičovskou roli, kompetence a chování matky

 

Dítě ohrožené domácím násilím:

vliv domácího násilí na prožívání, chování a psychosociální vývoj dítěte

 

Terapie dítěte

vhodné způsoby práce, podpory a terapie dítěte (nedirektivní terapie hrou, scénostest, sand playtherapy, arteterapie, práce s terapeutickými kartami)

 

Podpora dítěte

podpora rodičovských kompetencí matky a výchovné poradenství matce, podpora školní úspěšnosti, podpora vztahů s vrstevníky, podpora zájmových aktivit

 

Sekundární viktimizace a retraumatizace

Riziko sekundární viktimizace dítěte a jeho retraumatizace, možnosti ochrana dítěte

 

Bezpečná komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím

pravidla a zásady bezpečné komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím

 

Multidisciplinární spolupráce

vytvoření sítě spolupracujících subjektů s rodinou s cílem chránit zájem dítěte, přínos pro celý rodinný systém

 

Závěr

shrnutí, reflexe, hodnocení, evaluační dotazník

 

 
 

 

Vyhledat