ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

PRÁCE S OSOBOU TRAUMATIZOVANOU V DŮSLEDKU DOMÁCÍHO NÁSILÍ

vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0065-SP/PC/PP/VP

 

Termín:                  Termín bude upřesněn        

 

Rozsah kurzu:            8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)

Místo konání:              Středisko sociálních služeb Praha 9
                                  Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9

Počet účastníků:         8 - 14

Cena:                         1.300,- Kč

Lektorka:                    Katarína Šinková, DiS.

Kontaktní osoba:        Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

 

Cílová skupina:

  • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
  • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)
  • pracovníci ostatních pomáhajících profesí

 

Cílová kompetence:

  • znalost základních teoretických informací týkající se traumatu a posttraumatické stresové poruchy (PTSP)
  • schopnost rozeznat symptomy PTSP a jejich možnou souvislost s prožitým domácím násilím klientů, což zvýší kompetence ve vedení poradenského rozhovoru
  • znalost zásad specifické komunikace s osobami vykazujícími symptomy PTSP tak, aby komunikace nezpůsobovala jejich další retraumtaizaci
  • schopnost efektivně reagovat na automatické znovuprožívání traumatických situací klientů
  • znalost několika specifických technik pro stabilizaci osob trpícími PTSP
  • kompetence edukovat osoby trpící PTSP o jejich symptomech
  • znalost základní informace o traumaterapii a schopnost předat ji klientům, a tím posilovat jejich motivaci k řešení jejich situace.

 

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod

základní informace o službách ACORUSu, představení účastníků a jejich očekávání, seznámení s cíli a probíranými tématy, organizační pokyny, zajištění vlastního bezpečí

 

Trauma

definice, typy traumatických událostí, příklady z praxe lektorky a účastníků

 

PTSP I.

definice, symptomy

 

PTSP II.

Jak PTSP zasahuje do života postižené osoby, praktické ukázky symptomů osoby trpící PTSP z praxe lektorky, kasuistika klientky, rozpoznání symptomů u klientů účastníků

 

 Traumaterapie

fáze terapie traumatu a jejich obsah

 

Vedení poradenského rozhovoru

doporučení pro vedení rozhovoru, účinné a nevhodné intervence v jednání s osobou trpící PTSP

 

Pomocné techniky a opatření

stabilizační a imaginační techniky, pomocná opatření pro zvládání symptomů PTSP

 

Nácvik vedení rozhovoru

praktický nácvik vedení rozhovoru ve skupinách a jeho vyhodnocení

 

Psychohygiena

možné reakce pracovníků při práci s traumatizovanými lidmi, podněty pro sebereflexi

 

Rekapitulace

shrnutí, otázky z vlastní praxe účastníků, diskuze, závěr

 

 

 
 

 

Vyhledat