ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

METODY PRÁCE S OSOBOU OHROŽENOU DOMÁCÍM NÁSILÍM

vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0137-SP/PC/VP

 

Termín:                  Termín bude upřesněn      

 

Rozsah kurzu:            8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)

Místo konání:              Středisko sociálních služeb Praha 9
                                  Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9

Počet účastníků:          8 - 14

Cena:                          1.300,- Kč

Lektorka:                     Mgr. Jaroslava Chaloupková

Kontaktní osoba:         Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

 

Cílová skupina:

  • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
  • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)
  • pracovníci ostatních pomáhajících profesí

 

Cílová kompetence:

  • porozumění chování a prožívání osoby ohrožené domácím násilím (DN)
  • znalost základních projevů posttraumatu u obětí DN a schopnost na ně účinně reagovat
  • schopnost vést rozhovor a motivovat ohroženou osobu k řešení
  • porozumění pojmům retraumatizace a sekundární viktimizace a schopnost jim při práci s osobou ohroženou předcházet
  • schopnost analyzovat rizika a vytvořit bezpečnostní plán
  • znalost a schopnost doporučit další vhodné způsoby pomoci a podpory
  • získání odborných znalostí z problematiky přímé práce s osobou ohroženou DN a schopnost přenést je do své vlastní praxe

 

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod do problematiky

Základní informace o službách ACORUSu, seznámení s cíli, motivace a očekávání, zkušenosti s cílovou skupinou, sjednocení pojmů a vymezení problematiky, co je a co není DN, shrnutí specifických znaků DN, příklady z praxe, zkušenosti účastníků, shrnutí zkušeností s jednáním ohrožené osoby, co je pro účastníky těžké, co je překvapující.

 

Specifika práce s osobou ohroženou domácím násilím s ohledem na retraumatizaci a prevenci sekundární viktimizace

Specifické projevy osoby ohrožené DN, základní projevy posttraumatu, pojmy retraumatizace a sekundární viktimizace – vysvětlení pojmů a jak těmto procesům předcházet, zásady vedení rozhovoru s osobou ohroženou DN, chyby při vedení rozhovoru, vedení rozhovoru s osobou ohroženou DN s ohledem na její individuální potřeby – interview s obětí DN, osobní zkušenosti účastníků, nácvik vedení rozhovoru – modelové situace, analýza.

 

Motivační rozhovor a individuální plán

Fáze motivace a způsoby vedení rozhovoru, vedení motivačních rozhovorů – nácvik, modelové situace, analýza, práce s individuálním plánem – ukázka sestavení plánu, jeho význam pro řešení nepříznivé sociální situace, využití v praxi, zkušenosti z praxe účastníků.

 

Analýza rizik a bezpečnostní plán

Analýzy rizik – dotazník na odhad nebezpečí, zásady tvorby bezpečnostního plánu – jeho členění pro konkrétní situace, nácvik tvorby bezpečnostního plánu, ukázka formulářů na tvoru bezpečnostního plánu.

Shrnutí poznatků, diskuze, zpětná vazba, evaluační dotazník, závěr.

 

 
 

 

Vyhledat