ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: A2019/0141-SP/PC/VP

 

Termín:                Termín bude upřesněn    

 

Rozsah kurzu:             8 vyučovacích hodin (9,00 – 16,00 hod.)

Místo konání:              Středisko sociálních služeb Praha 9
                                  Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9

Počet účastníků:        8 - 14

Cena:                          1.300,- Kč

Lektorka:                     Katarína Šinková, DiS.

Kontaktní osoba:       Jitka Komendová, tel.: 283 892 772, e-mail: kurzy@acorus.cz

 

Cílová skupina:

  • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami trpícími posttraumatickou stresovou poruchou (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)
  • sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)
  • pracovníci ostatních pomáhajících profesí

 

Cílová kompetence:

  • znalost základních pojmů problematiky domácího násilí (DN), faktorů, které násilí ovlivňují
  • schopnost rozpoznat znaky domácího násilí, identifikovat osobu ohroženou DN
  • znalost základních projevů chování obětí DN
  • porozumění fázím násilí a důvodům, proč oběť neodejde včas
  • porozumění systému postavení dětí v rodině s DN
  • schopnost rozpoznat signály rizikového vtahu
  • znalost možností konkrétní účinné pomoci.

 

Obsah vzdělávacího programu:

Úvod do problematiky:

Základní informace o službách ACORUSu, podrobné seznámení s programem, představení účastníků a jejich očekávání, dosavadní zkušenosti s problematikou domácího násilí. Videoukázka k problematice domácího násilí, upozornění na specifické znaky a projevy domácího násilí, diskuze k videoukázce.

 

Projevy a chování osob ohrožených:

Proč neodejde – projevy osob ohrožených, fáze domácího násilí a kruh moci, typologie násilné osoby, děti jako oběti domácího násilí, zkušenosti z praxe účastníků.

 

Osoby ohrožené domácím násilím a osoby násilné:

Možnosti řešení domácího násilí v praxi – co mohu udělat já, základní bezpečnostní plán, ukázky práce z praxe – současné možnosti pomoci, zkušenosti účastníků.

 

Rekapitulace:

shrnutí poznatků, diskuze, zpětná vazba, evaluační dotazník.

 

 

 
 

 

Vyhledat