ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Domácí násilí II.

-       specifika jednání s osobami ohroženými domácím násilím

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: 2014/1317-PC/SP

Termín konání:
16. května 2017 (od 9:00 do 16:00 hod.)

Uzávěrka přihlášek:
26. dubna 2017(kapacita -max. 14 osob)

Cena programu:
1 200,- Kč/ 1 účastník

Místo konání:
Středisko sociálních služeb Praha 9
Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9

Lektorka:
Mgr. Zdena Zuzana Bednářová

Rozsah programu:
8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.)

 

Cílová skupina:

-       sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami ohroženými domácím násilím (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)

-       sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)

-       pracovníci ostatních pomáhajících profesí

 

Cílová kompetence

-       porozumění chování a prožívání osoby ohrožené domácím násilím (DN)

-       znalost základních projevů postraumatu o obětí DN a schopnost na ně účinně reagovat

-       schopnost vést rozhovor a motivovat ohroženou osobu k řešení, aniž by docházelo k její retraumatizaci a sekundární viktimizaci

-       schopnost analyzovat rizika a vytvořit bezpečnostní plán

-       znalost a schopnost doporučit další vhodné způsoby pomoci a podpory.

-       prohloubení odborných znalostí z problematiky přímé práce s osobou ohroženou DN a schopnost přenést je do své praktické činnosti

 

Obsah vzdělávacího programu

Úvod do problematiky

motivace, seznámení s cíli, očekávání, stručné seznámení s činností realizující organizace, videoukázka k problematice vedení rozhovoru s osobou ohroženou DN, diskuse k videoukázce, upozornění na typické projevy oběti DN, zkušenosti účastníků z praxe

 

Domácí násilí – shrnutí získaných informací účastníků

sjednocení pojmů a vymezení, co je a co není domácí násilí, shrnutí specifických znaků domácího násilí, příklady z praxe, zkušenosti účastníků, shrnutí dosavadních zkušeností s jednáním ohrožené osoby, co je pro účastníky těžké, co je překvapivé

 

Osoba ohrožená domácím násilím

specifické projevy osoby ohrožené DN, projevy posttraumatické stresové poruchy ve vztahu k vedení rozhovoru s osobou ohroženou DN, verbální a neverbální komunikace, osobní zkušenosti účastníků

 

Vedení rozhovoru

zásady vedení rozhovoru s osobou ohroženou DN, chyby při vedení rozhovoru, aktivní naslouchání, nácvik vedení rozhovoru - modelové situace, analýza                                                

 

Motivační rozhovory s osobami ohroženými domácím násilím

fáze motivace a způsoby vedení rozhovoru, zkušenosti z praxe účastníků, vedení motivačních rozhovorů - nácvik, modelové situace, analýza  

 

Bezpečnostní plán

analýzy rizik, zásady tvorby bezpečnostního plánu, nácvik tvorby bezpečnostního plánu

 

Rekapitulace

shrnutí poznatků, diskuze, zpětná vazba, evaluační dotazník, závěr

 
 

 

Vyhledat