ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Domácí násilí I.

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: 2014/1316-PC/SP

Termín konání:
18. dubna 2017 (od 9:00 do 16:00 hod.)

Uzávěrka přihlášek:
29. března 2017 (kapacita - max. 14 osob)

Cena programu:
1 200,- Kč/ 1 účastník

Místo konání:
Středisko sociálních služeb Praha 9
Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9

Lektorka:
Ing. Iveta Wollerová

Rozsah programu:
8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.)

 

Cílová skupina:

-       sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami ohroženými domácím násilím (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)

-       sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)

-       pracovníci ostatních pomáhajících profesí

 

Cílová kompetence

-       znalost základních pojmů problematiky domácího násilí (DN), faktorů, které násilí ovlivňují

-       schopnost rozpoznat znaky domácího násilí, identifikovat osobu ohroženou DN

-       znalost základních projevů chování obětí DN

-       porozumění fázím násilí a důvodům, proč oběť neodejde včas

-       porozumění systému postavení dětí v rodině s DN

-       schopnost rozpoznat signály rizikového vtahu

-       znalost možností konkrétní účinné pomoci.

 

Obsah vzdělávacího programu

Úvod do problematiky:

motivace, seznámení s cíli, očekávání, stručné seznámení s činností realizující organizace, videoukázka k problematice domácího násilí, diskuse k videoukázce, upozornění na typické projevy domácího násilí, zkušenosti účastníků z praxe

 

Domácí násilí – vymezení pojmu:

pojem domácí násilí, vymezení, co je a co není domácí násilí, formy domácího násilí a jejich projevy, příklady z praxe, specifické znaky domácího násilí, stalking

 

Vznik a rozvoj domácího násilí:

faktory podmiňující vznik domácího násilí, rozvoj domácího násilí - fáze domácího násilí, kruh moci, zkušenosti z praxe účastníků

 

Osoby ohrožené domácím násilím a osoby násilné:

spektrum osob ohrožených domácím násilím, příčiny proč ohrožená osoba neodejde, zkušenosti účastníků z praxe, typologie násilné osoby

 

Práce s osobami ohroženými domácím násilím:

práce s osobami ohroženými domácím násilím ve vztahu k jejich individuálním potřebám, bezpečnostní plán, ukázky práce z praxe – nástin možností pomoci, zkušenosti účastníků

 

Řešení domácího násilí:

Možnosti řešení domácího násilí v praxi, kazuistiky, otázky z praxe účastníků

 

Rekapitulace:

shrnutí poznatků, diskuze, zpětná vazba, evaluační dotazník, závěr

 
 

 

Vyhledat