ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Sociální práce s osobou traumatizovanou v důsledku domácího násilí

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: 2014/1431-PC/SP

Termín konání:
3. května 2016 (od 9:00 do 16:00 hod.)

Uzávěrka přihlášek:
14. dubna 2016 (kapacita -max. 14 osob)

Cena programu:
1 200,- Kč/ 1 účastník

Místo konání:
ACORUS – poradna pro osoby ohrožené domácím násilím
Dělnická 213/12, Praha 7 (vchod z ulice Tovární 11)

Lektorka:
Katarína Šinkova, DiS.

Rozsah programu:
8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.)

 

Cílová kompetence

-       znalost základních teoretickcýh informací týkající se traumatu a posttraumatické stresové poruchy (PTSP)

-       schopnost rozeznat symptomy PTSP a jejich možnou souvislost s prožitým domácím násilím klientů, což zvýší kompetence ve vedení poradenského rozhovoru

-       znalost zásad specifické komunikace s osobami vykazujícími symptomy PTSP tak, aby komunikace nezpůsobovala jejich další retraumtaizaci

-       schopnost efektivně reagovat na automatické znovuprožívání traumatických situací klientů

-       znalost několika specifických technik pro stabilizaci osob trpícími PTSP

-       kompetence edukovat osoby trpící PTSP o jejich symptomech

-       znalost základní informace o traumaterapii a schopnost předat ji klientům, a tím posilovat jejich motivaci k řešení jejich situace

-       znalost základní informace o akutním traumatu a schopnosti vhodně intervenovat bezprostředně po traumatické události.

 

Obsah vzdělávacího programu

Úvod
představení lektorky, základní informace o službách Acorusu, představení účastníků a jejich očekávání, seznámení s cíli a probíranými tématy, organizační pokyny, zajištění vlastního bezpečí

Trauma
definice, typy traumatických událostí, příklady z praxe lektorky a účastníků

PTSP I.
definice, symptomy

PTSP II.
Jak PTSP zasahuje do života postižené osoby, praktické ukázky symptomů osoby trpící PTSP z praxe lektorky, kasuistika klientky, rozpoznání symptomů u klientů účastníků

Trauma a mozek
fungování mozku v průběhu traumatické události

Traumaterapie
fáze terapie traumatu a jejich obsah

Vedení poradenského rozhovoru
doporučení pro vedení rozhovoru, účinné a nevhodné intervence v jednání s osobou trpící PTSP, pomocné techniky a opatření

Pomocné techniky a opatření
stabilizační a imaginační techniky, pomocná opatření pro zvládání symptomů PTSP

Nácvik vedení rozhovoru
praktický nácvik vedení rozhovoru ve skupinách a jeho vyhodnocení

Akutní trauma
možné reakce na traumatickou událost, vhodné intervence

Psychohygiena
možné reakce pracovníků při práci s traumatizovanými lidmi, podněty pro sebereflexi

Rekapitulace
shrnutí, otázky z vlastní praxe účastníků, diskuze, závěr

 
 

 

Vyhledat