ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Práce s dětmi ohroženými domácím násilím I.

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: 2014/1314-PC/SP/VP

Termín konání:
6. dubna 2016 (od 9:00 do 16:00 hod.)

Uzávěrka přihlášek:
17. března 2016 (kapacita -max. 14 osob)

Cena programu:
1 200,- Kč/ 1 účastník

Místo konání:
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Vlastislavova 152/4, 140 00  Praha 4

Lektorka:
Mgr. Zdena Z. Bednářová

Rozsah programu:
8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.)

Cílová skupina:

-       sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi z rodin, v nichž je nebo bylo přítomno domácí násilí (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)

-       sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, kurátoři pro mládež)

-       pracovníci ostatních pomáhajících profesí

 

Cílová kompetence: 

-       porozumění specifikům rodin ohrožených domácím násilím

-       schopnost citlivě navrhovat další postupy práce s rodinou ohroženou DN

-       schopnost navrhovat vhodné možnosti podpory a pomoci dítěti ohroženému DN

-       rozšíření znalostí a upevnění dovedností, jak vést rozhovor s dítětem ohroženým DN

-       znalost metodiky tvorby individuálního plánu ochrany dítěte ohroženého DN a získání základní dovednosti pro jeho tvorbu

 

Obsah vzdělávacího programu

Úvod:

představení, očekávání, stručné shrnutí co je domácí násilí

 

Rodinný systém ohrožený domácím násilím:

vliv domácího násilí na psychiku, rodičovskou roli, kompetence a chování matky i otce, typologie původců domácího násilí

 

Dítě ohrožené domácím násilím:

vliv domácího násilí na prožívání, chování a psychosociální vývoj dítěte

 

Pomoc, podpora, terapie I.:

vhodné způsoby práce, podpory a terapie dítěte i jeho vztahu k rodičům (Scénotest,sand play a sandtray therapy)

 

Pomoc, podpora, terapie II.:

vhodné způsoby práce, podpory a terapie dítěte i jeho vztahu k rodičům (arteterapie, narativní terapie,VTI a filiální terapie...)

 

Individuální plán ochrany dítěte ohroženého domácím násilím:

seznámení s metodikou tvorby IPOD ohroženého dítěte (mapování,vyhodnocení, tvorba IPOD,aktualizace)

 

Nácvik tvorby individuálního plánu ochrany dítěte ohroženého domácím násilím:

ukázková kazuistika, praktický nácvik tvorby IPOD

 

Bezpečné komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím:

pravidla a zásady bezpečné komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím

 

Závěr:

shrnutí, reflexe, hodnocení

 
 

 

Vyhledat