ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Prevence syndromu vyhoření

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: 2014/1430-PC/SP/PP

Termín konání:
19. května 2015 (od 9:00 do 16:00 hod.)

Uzávěrka přihlášek:
30. dubna 2015 (kapacita -max. 14 osob)

Cena programu:
1 200,- Kč/ 1 účastník

Místo konání:
Poradna Acorusu
Dělnická 213/12, Praha 7, ( vchod z ulice Tovární 11)

Lektorka:
Mgr. Jaroslava Chaloupková

Rozsah programu:
8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.)

 

Cílová skupina:

-       sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami ohroženými domácím násilím (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)

-       sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, dávek, kurátoři pro mládež, sociální kurátoři)

-       pracovníci ostatních pomáhajících profesí

 

Cílová kompetence

-       znalost základních pojmů dané problematiky

-       rozvinutí dosavadních znalostí o příčinách, projevech a příznacích syndromu vyhoření

-       možnost zmapování vlastních ohrožujících faktorů, ale i vlastních zdrojů podpory

-       schopnost uvědomění limitů své práce, své osobní hranice

-       schopnost ohrožení nejen u sebe, ale i u spolupracovníků, podřízených a dalších osob, které mohou být ohroženy

-       znalost různých rovin péče o sebe, které slouží k prevenci vyhoření (relaxační techniky, psychohygiena)

-       znalost možností využití supervize, jako účinné prevence syndromu vyhoření.

 

Obsah vzdělávacího programu

Zahájení a úvod do problematiky syndromu vyhoření

vzájemné představení, očekávání účastníků, jejich motivace a zkušenosti s problematikou. Základní definice a pojmy - syndrom vyhoření, jeho projevy, fáze, příčiny.

 

Emocionální vyčerpání jako důsledek dlouhodobého nezvládnutého stresu. Vyhořelý kolega – jak pomoci?

co je to stres, patofyziologie stresu, příznaky stresu, jeho vliv na naše zdraví a celou naši osobnost, rozpoznání ohrožujících faktorů, dotazník na stresovou zátěž, reflexe a zpětná vazba na projevy stresu a syndromu vyhoření.

 

Ohrožené skupiny syndromem vyhoření, metody zjišťování syndromu vyhoření. Limity a hranice v mé práci.

hranice pomáhání - syndrom pomocníka, mapování vlastních limitů, proč pracuji v pomáhajících profesi, vlastní očekávání od mé práce, nerovnováha mezi pracovním a osobním nasazením -  "Koláč mého dne".

 

Jak nevyhořet – preventivní opatření. Nevhodné strategie – co nepomáhá. Osobní strategie, zdravý životní styl a externí forma podpory v podobě supervize.

vlastní zdroje podpory, ukázka a nácvik relaxačních dovedností - progresivní relaxace dle Jacobsna, krátká relaxace při zátěži, test: Potřebuji relaxaci? Pozitivní inventář mé práce. Jak využít externí podporu?

 
 

 

Vyhledat