ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Práce s dětmi ohroženými domácím násilím II.

(podmínkou zařazení účastníka je předchozí absolvování akreditovaného vzdělávacího programu „Práce s dětmi, ohroženými domácím násilím I.“, nebo do 31. 12. 2014 absolvování akreditovaného vzdělávacího programu „Práce s dětmi, které zažily domácí násilí“)

Vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: 2014/1315-PC/SP/VP

Termín konání:
7. dubna 2015 (od 9:00 do 16:00 hod.)

Uzávěrka přihlášek:
18. března 2015 (kapacita -max. 14 osob)

Cena programu:
1 200,- Kč/ 1 účastník

Místo konání:
Středisko sociálních služeb Praha 9
Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9

Lektorka:
Bc. Petra Wünschová

Rozsah programu:
8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.)

 

Cílová skupina:

-       sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi z rodin, v nichž je nebo bylo přítomno domácí násilí (např. pracovníci azylových domů, poraden, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizových center)

-       sociální pracovníci úřadů (např. pracovníci sociálně právní ochrany dětí, kurátoři pro mládež)

-       pracovníci ostatních pomáhajících profesí

 

Cílová kompetence

-       schopnost vést rozhovor s dítětem ohroženým domácím násilím (DN)

-       porozumění chování a prožívání dítěte ohroženého DN

-       znalost a schopnost používat způsoby, jak v průběhu práce s rodinou ohroženou domácím násilím ochránit dítě před další traumatizací a viktimizaci

-       znalost a schopnost doporučit dítěti a rodině další vhodné způsoby pomoci a podpory

 

Obsah vzdělávacího programu

Úvod

představení, zmapování zkušeností, potřeb a očekávání účastníků

 

Zopakování základní pojmů a znalostí

domácí násilí, rizika a specifika práce s rodinou ohroženou domácím násilím

 

Dítě a trauma

definice traumatu ve vztahu k dětem, zopakování základních pojmů ze základního kurzu, reakce na trauma, zásady bezpečné péče o traumatizovanou osobu

 

Nové právní možnosti ochrany dítěte

dítě jako obzvlášť zranitelná osoba v zákoně o obětech, zákon o zvláštních řízeních soudních ve vztahu k dětem, bezpečný kontakt násilné osoby a dítěte

 

Komunikace s dítětem ohroženým domácím násilím

základní komunikační pravidla, čeho si všímat a čeho se vyvarovat

 

Scénotest, sandplay therapy

úvod do jednotlivých technik práce, principy práce

 

Arteterapie

způsoby práce, přístupy, představení některých arteterapeutických technik

 

Rizika projektivních technik

kdo, kdy a kde může projektivní techniky používat, jaká jsou rizika a výhody, hranice terapie a mapování situace dítěte

 

Multioborová spolupráce

jak zapojit dítě do tvorby IPOD, bezpečná případová konference pro rodiny ohrožené domácím násilím,bezpečný kontakt s rodičem-původcem DN

 

Shrnutí, závěr, hodnocení

shrnutí, reflexe, vyplnění hodnoticích dotazníků i zhodnocení na pískovišti

 
 

 

Vyhledat