ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Individuální plánování v sociálních službách

vzdělávací program akreditovaný MPSV, č. akreditace: 2011/0777-PC/SP/VP

Termín konání:
16. dubna 2015 (od 9:00 do 16:00 hod.)

Uzávěrka přihlášek:
27. března 2015 (kapacita -max. 14 osob)

Cena programu:
1 200,- Kč/ 1 účastník

Místo konání:
Středisko sociálních služeb Praha 9
Pražský vzdělávací institut, Hejnická 538/30, Praha 9

Lektorka:
Mgr. Zdena Zuzana Bednářová

Rozsah programu:
8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.)

 

Cílová skupina:

- sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se ve své praxi podílejí na individuálním plánování s uživateli sociálních služeb nebo se s individuálním plánováním při své činnosti setkávají a potřebují prohloubit vědomosti a dovednosti v této oblasti.


Cíl vzdělávacího programu:

- zvýšení profesních kompetencí pracovníků týkajících teorie individuálního plánování přímé práce s uživateli, rozšíření praktických dovedností potřebných pro stanovení osobnícího cíle uživatele a následnou efektivní práci s individuálním plánem

- prohloubení poznatků z oblasti teoretických východisek individuálního plánování a začlenění individuálního plánování do systému sociálních služeb

- zvládání specifické komunikace s uživateli služeb zaměřené na stanovování osobního cíle a následných jednotlivých kroků individuálního plánu, včetně jeho vyhodnocování a modifikování

- získání schopnosti aktivizovat uživatele k samostatnému řešení své situace prostřednictvím individuálního plánování

- získání znalostí a dovedností o možnostech využít v průběhu individuálního plánování konkrétní projektivní techniky


Obsah vzdělávacího programu:

1.
Teoretické zdroje individuálního plánování
Zákonná úprava individuálního plánování, povinnosti poskytovatele, provázanost individuálního plánování s ostatními standardy kvality sociálních služeb
Začlenění individuální plánování v konkrétní organizaci účastníků vzdělávání (význam, smysl, cíle)

2.
Individuální plán jako prostředek komplexní sociální práce s uživatelem
Sociální začleňování v rámci jednotlivých sociálních služeb, rozdíly mezi službami sociální péče a sociální prevence
Principy individuálního plánování
Zodpovědnost za individuální plánování
Závaznost individuálního plánu pro uživatele i pro pracovníky
Příklady z praxe

3.
Fáze individuálního plánování:
• Mapování (analýza potřeb, osobní profil)
• Stanovení osobního cíle
• Tvorba plánu (krátkodobé cíle, rizikový plán)
• Vyhodnocení
• Modifikace
Příklad projektivních technik k využití při individuálním plánování

4.
Vzory individuálních plánů
Praktický nácvik vedení modelového rozhovoru směřujícího k stanovení osobního cíle, příp. jednotlivých kroků individuálního plánu
Analýza vedení modelového rozhovoru


 

 
 

 

Vyhledat