ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

 


Vnitřní pravidla pro studentské praxe


Garant/ka studentských praxí

Koordinaci studentských praxí má na starosti pověřený/á pracovník/ice, tzv. Garant/ka studentských praxí.

Všichni/všechny studenti/ky žádající o praxi v Acorusu, jsou odkazováni/y na garanta/ku, ostatní pracovníci/ce s nimi praxe nedojednávají.

Na praxe jsou přijímáni/ny studenti/ky z VŠ nebo VOŠ zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, sociální politiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, případně na příbuzné humanitní obory.

Povinnosti garanta/ky praxí:

• koordinuje studentské praxe
• jedná se studenty/kami, kteří/ré mají zájem o praxi v Psychosociálním centru Acorus
• jedná s jednotlivými školami ohledně praxí studentů/ek
• eviduje seznam zájemců/kyň o praxi
• zjišťuje prvotní očekávání studentů/ek a seznamuje je s možnostmi Acorusu
• na základě jejich očekávání a možností Acorusu rozhoduje o přijetí studenta/studentky na praxi a rozhodnutí jim bez prodlení sděluje
• domlouvá s jednotlivými pracovníky/icemi Acorusu vedení studentských praxí
• jméno studenta/ky, který/á má závazně nastoupit na praxi zapíše do formuláře vyvěšeného na nástěnce v místnosti č. 5
• podepisuje potvrzení o přijetí studentky na praxi, pokud o to škola požádá
• na společné schůzce dojednává se studentem/kou jeho/její očekávání, cíle, náplň praxe, časové možnosti, předběžný časový harmonogram praxe, den a konkrétní hodinu nástupu na praxi a informuje studenta/ku o tom, kdo bude vést jeho/jí praxi. Tyto informace předá vedoucí/mu praxe.
• zakládá do šanonu Studentské praxe složku pro každého studenta/ku, který/á je v Acorusu na praxi
• konzultuje s vedoucím/cí průběh praxe studentů/ek


Pravidla pro přijímání studentů/ek na praxi

O přijetí na praxi může student/ka žádat jen e-mailem. Součásti žádostí o praxi musí být motivační dopis a nabídka užitečnosti pro zařízení. Žádosti o vykonávání praxe v zimním semestru se přijímají od 1. 4. daného kalendářního roku, v letním semestru od 1. 10. předchozího kalendářního roku. Na žádosti přijaté v dřívějších termínech se nepřihlíží.

O přijetí na praxi rozhoduje garant/ka studentských praxí po poradě s týmem. Při rozhodování bere v úvahu motivaci studenta/ky, možnosti zařízení naplnit jeho/její očekávání a možnost využití nabídky užitečnosti studenta/studentky pro zařízení.

Na dlouhodobou praxi je přijímán/a jeden/a student/ka za semestr.

Na krátkodobou praxi může být přijat/a ještě jeden/a student/ka. Krátkodobou praxí se rozumí praxe v délce min. 14 dní a 50 hodin a max. 3 měsíce a 100 hodin. Na kratší praxe se studenti/ky nepřijímají.

Přijetí druhého/é studenta/ky závisí na časových a kapacitních možnostech pracovníků Acorusu. Na praxi nemůžou být současně víc než 2 studenti/ky.

Po domluvě týmu pracovníků Acorusu lze výjimečně přijmout na stáž ve stejném termínu více studentů/ek.

Odborné vedení studentských praxí zajišťují určení/é pracovníci/ce, s kterými se garant/ka domlouvá individuálně.


Povinnosti vedoucího/cí praxe

První den praxe:
• dá studentovi/ce podepsat „Zavázání se k mlčenlivosti“
• informuje o povinnostech studenta/ky na praxi
• předá mu/jí v písemné podobě Práva a povinnosti studenta/ky na praxi, Bezpečnostní pravidla a Etický kodex Psychosociálního centra Acorus
• informuje studenta/ku o jeho/jích právech v průběhu praxe
• sepisuje se studentem/kou konkrétní plán a harmonogram praxe (na jeden týden u krátkodobých praxí, na jeden měsíc u dlouhodobých praxí)
• plán praxe vyvěsí na viditelném místě (na nástěnce), aby byl dostupný ostatním pracovníkům/cím
• sepisuje a podepisuje se studentem/kou kontrakt o odborné praxi, pokud to škola vyžaduje

V průběhu praxe:
• připravuje studentovi/ce úkoly na každý den praxe a v případě potřeby pověřuje další pracovníky zajištěním dílčích úkolů ve vztahu ke konkrétnímu/í studentovi/ce
• spolu se studentem/kou vyhodnocuje a modifikuje plán a harmonogram praxe

Při ukončení praxe:
• vyhodnocuje společně se studentem/kou naplnění očekávání a cílů praxe
• po ukončení praxe bez odkladu napíše a předá studentovi/ce nebo zašle škole vyhodnocení průběhu praxe studenta/ky, pokud o to škola požádá (před odesláním do školy nebo předáním studentovi/ce dá vedoucí písemné zhodnocení k nahlédnutí garantovi/ce)

 

Dokumentace studentských praxí

Průběh a veškeré dokumenty týkající se stáže studentů/ek jsou vedeny v šanonu Studentské praxe.

 

 

Povinnosti studentů/ek na praxi

Student/ka na praxi je povinen/na:
• zachovávat mlčenlivost (podle § 100, odst. 1, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při své praxi dozví (povinnost zachovávat mlčenlivost platí i po skončení praxe)
• dodržovat Bezpečnostní pokyny Psychosociálního centra Acorus, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidla požární ochrany
• dodržovat etický kodex Psychosociálního centra Acorus
• dodržovat časový plán a harmonogram praxe, který uzavřel/a s vedoucím/cí (pokud se student/ka na praxi nemůže dostavit, oznámí toto vedoucímu/cí, s kterým/ou se domlouvá na dalším postupu a nahrazení zameškaného času)

Acorus může studentovi/ce okamžitě ukončit praxi při hrubém porušení povinností studenta/ky na praxi, s kterými byl/a seznámen/a v den nástupu. O okamžitém ukončení stáže garant/ka neprodleně informuje školu.


Práva studenta/ky na praxi


• získat informace o průběhu sociální služby, standardech kvality, problematice domácího násilí apod.
• pohybovat se ve všech společných prostorách zařízení, kromě pokojů uživatelek služby, pokud je samy nepozvou dovnitř
• po domluvě s vedoucím/cí praxe nahlížet do materiálů a odborných publikací Acorusu o dané problematice, a to jak v knižní, tak v multimediální podobě
• nahlížet do spisů uživatelek služeb jen na základě zvláštního písemného souhlasu těchto uživatelek služeb
• kazuistiky uživatelek služeb mohou studenti/ky vytvářet jenom na základě předchozí domluvy s danou uživatelkou služeb a její konečnou verzi musí uživatelka služeb schválit svým podpisem. Originál s podpisem se založí do spisu. Student/ka může kazuistiku použít jenom pro studijní účely.
• požádat garanta/ku o změnu vedoucího/cí praxe
• být seznámen/a s písemním hodnocením průběhu praxe, pokud o to požádá

 


Poznámka:
Do jiných než výše uvedených dokumentů nemá student/ka právo nahlížet.

 

 
 

 

Vyhledat