ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

V roce 2013 vstoupil v platnost zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který rozšiřuje a posiluje pomoc obětem trestných činů.

ACORUS získal akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR k poskytování právních informací obětem trestných činů, resp. obětem domácího násilí.

ACORUS byl  v listopadu 2013 na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR zapsán do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Jde o poskytování odborného poradenství obětem trestních činů v kontextu domácího násilí. ACORUSu byla také udělena akreditace k poskytování právních informací v této oblasti. Poradenství o právech v postavení oběti trestního činu, o průběhu trestního řízení a o právech v  postavení svědka a poškozeného v trestním řízení poskytuje ambulantní poradna ACORUSu bezplatně a v případě zájmu anonymně.

V prosinci 2013 začal ACORUS nabízet novou službu obětem domácího násilí, a to na základě nového Zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů  (více informací zde) jež vstoupil v účinnost 1.8. 2013.

Právní informace obětem trestných činů jsou poskytovány:

každý pátek 9 - 15 h v poradně ACORUSU
Dělnická 213/12
Praha 7
(vchod z ulice Tovární 11)

  • na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonním čísle 283 892 772
  • právní informace jsou uživatelům/kám předávány také v písemné podobě
  • podávání právních informací může být poskytováno jednorázově i opakovaně
  • podávání právních informací může být realizováno také prostřednictvím e-mailu

Informace poskytuje sociální pracovnice - právnička, která celou službu garantuje a sociální pracovnice s vyšším odborným sociálně právním  vzděláním s dluholetou praxí v podání právních informací obětem domácího násilí.


 

Poslání služby poskytování právních informací obětem trestných činů

ACORUS poskytuje bezplatně právní informace obětem domácího násilí, které směřuje k informovanosti oběti o jejích právech a možnostech jejich plného uplatnění a k minimalizaci ohrožení oběti druhotnou újmou.


Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina)

Uživateli/kami služby jsou oběti trestné činnosti podle zákova č. 45/2013 Sb., konkrétně oběti domácího násilí

Poradenství není poskytováno osobám:
• kvůli kterým vyhledal/a uživatel/ka pomoc Acorusu
• s agresivním chováním
• pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek, které zabraňují poskytnutí služby
• s projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby
• zjevně zneužívající postavení oběti podle zákona č. 45/2013 Sb.


Zásady poskytované služby

• respektování práv a důstojnosti uživatelů/ek
• presumpce postavení oběti
• respektování rozhodnutí uživatele/ky týkající se řešení jeho/jí sociální situace (nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení)
• rovný přístup ke všem uživatelům/kám
• respektování soukromí
• individuální přístup
• motivování uživatelů/ek k životu bez násilí
• bezplatnost poskytovaných služeb
• přístup k oběti respektující její věk, zdravotní stav včetně psychického stavu, její rozumové vyspělosti a kulturní identitě, který předchází prohlubování újmy způsobené oběti trestným činem nebo druhotné újmě


Cíle služby

1. získání informací o právech oběti podle zákona č. 45/2013 Sb. ( zejména o právech obětí jako poškozeného podle trestního řádu a o průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm )
2. získání schopnosti bránit se domácímu násilí právní cestou
3. posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami


Nová služba ACORUSu – poradenství obětem trestných činů

ACORUS byl  v listopadu 2013 na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR zapsán do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Jde o poskytování odborného poradenství obětem trestních činů v kontextu domácího násilí. ACORUSu byla také udělena akreditace k poskytování právních informací v této oblasti. Poradenství o právech v postavení oběti trestního činu, o průběhu trestního řízení a o právech v  postavení svědka a poškozeného v trestním řízení poskytuje ambulantní poradna ACORUSu bezplatně a v případě zájmu anonymně.

V prosinci 2013 začal ACORUS nabízet novou službu obětem domácího násilí, a to na základě nového Zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů  (více informací zde) jež vstoupil v účinnost 1.8. 2013.

Tato služba směřuje především k posílení informovanosti obětí domácího násilí o trestním řízení a o jejich právech v něm. Jedním z hlavních cílů této služby je minimalizace ohrožení obětí druhotnou újmou v průběhu trestního řízení.

Konzultace probíhají každý pátek od 9.00 do 15.00 hodin v poradně ACORUSu na adrese Dělnická 12 (vchod do poradny je z ulice Tovární 11), 170 00 Praha 7, Holešovice.

Na konzultaci do poradny ACORUSu je nutné se předem objednat na nonstop telefonní lince 283 892 772.

 
 

 

Vyhledat