ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Poslání služby odborné sociální poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytuje bezplatnou ambulantní nebo terénní pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc. Poradenství pomáhá k začlenění do života bez násilí.


Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina)

Specifikace okruhu osob:
dospělé osoby (muži i ženy):
•    aktuálně zažívající domácí násilí nebo se před násilnou osobou skrývající, příp. osoby z jejich blízkého okolí (rodiče, sourozenci, přátelé apod.), které pro ně hledají pomoc
•    zažily v minulosti jako dospělé osoby domácí násilí a následkem toho mají psychické problémy nebo vykazují příznaky posttraumatické stresové poruchy
•    splňující podmínky § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
•    jejichž stav nevylučuje poskytnutí služby –  viz Kontraindikace k poskytnutí služby odborné sociální poradenství)
•    nejsou osobami kvůli kterým vyhledal/a uživatel/ka služeb pomoc Acorusu
•    explicitně vysloví zájem o nabízenou sociální službu

Kontraindikací k poskytnutí služby odborné sociální poradenství je:
•    stav pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek
•    agresivní chování
•    projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby

Kontraindikace k poskytování terapie je:
•    neschopnost porozumění a domluvení se v českém jazyce


Zásady poskytované sociální služby

• respektování práv a důstojnosti uživatelů/ek i jejich dětí
• respektování rozhodnutí uživatele/ky týkající se řešení jeho/jí sociální situace (nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení)
• rovný přístup ke všem uživatelům/kám
• respektování soukromí
• individuální přístup
• motivování uživatelů/ek k životu bez násilí


Cíle služby

1. posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
2. stabilizace psychického stavu
3. stabilizace sociální a právní situace
4. život bez násilí

Prostředky realizace jednotlivých cílů
(nejsou součástí veřejného závazku)
1. individuální plánování (podpora při tvorbě a naplňování individuálních plánů)
2. psychická podpora (terapeutická práce – individuální a skupinové terapie, doprovod apod.)
3. sociální a právní pomoc (konzultace se sociální pracovnicí, konzultace s advokátkou, právní zastupování, zprostředkování informací a návazných služeb apod.)
4. k životu bez násilí směřují všechny činnosti poskytované v rámci služby


Místo a čas poskytované služby

 • Dělnická 213/12
  Praha 7
  (vchod z ulice Tovární 11)

Provozní hodiny:

pondělí          09,00 – 19,00
úterý             09,00 – 17,30
středa           08,00 – 19,00  (každý sudý týden 08,00 – 16,00)
čtvrtek           09,00 – 17,30
pátek            08,00 – 16,30

 • na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonním čísle 283 892 772

 


Základní poskytované činnosti

Sociálně terapeutické činnosti

 • sociálně právní poradenství se sociální pracovnicí
 • individuální konzultace s psycholožkou nebo terapeutkou
 • skupinové terapeutické sezení
 • pedagogické poradenství

Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů

 • předávání informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech osob ohrožených domácím násilím
 • hledání společných možností řešení nepříznivé sociální situace
 • doprovod uživatelů/ek služby na jednání ( např. k soudu, na úřady apod.)
 • eventuálně právní poradenství, v případě složitějších kauz zastupování u soudu
 • pomoc s vyřizováním běžných záležitostí (např. s úředními listinami, korespondencí, při shánění bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školy apod.)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zprostředkování navazujících služeb (např. psychiatrických, právních apod.).

Formy poskytování služby

Ambulantní služba

Poskytována:

 • Dělnická 213/12
  Praha 7
  (vchod z ulice Tovární 11)

Terénní služba

Poskytována:

 • v místech, kde ohrožená osoba poprvé zveřejnila domácí násilí nebo kde není bezprostředně ohrožená (např. v zaměstnání, na úřadě, u sousedů apod.)
 • v zařízení, kde je ohrožená osoba dočasně umístěna (ve zdravotnickém zařízení, jiném sociálním zařízení apod.)
 • v azylovém domě Acorusu

E-mailové poradenství

 • poskytováno anonymně osobám, které jsou ohroženy domácím násilím nebo osobám jim blízkým, které hledají pro ně pomoc.

CENÍK
PRO SLUŽBU ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
realizovanou o. s. Acorus

Kopírování, tisk stránky z PC
3,- Kč za stránku (pouze černobíle A4 jednostr.)
(pokud se obsah netýká poskytované služby)

Ostatní služby jsou zdarma

_________________________________________________________________________________

Uživatelé/ky si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytované služby:

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Informování uživatelů/ek služby


O možnostech podávání stížností informuje uživatele/ku služby (dále uživatel/ka) pracovnice, která s ní vede první osobní konzultaci. Informace o způsobech a formách podávání stížností jsou uživatelům/kám k dispozici v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností (dále Pravidla), která jsou vyvěšena na nástěnce v čekárně poradny. Uživateli/ce jsou Pravidla zároveň nabídnuta v písemné podobě.


Pravidla pro podávání stížností

Kdo si může stěžovat


•    uživatel/ka
•    rodinný příslušník, zákonný zástupce, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele/ky

Na co je možné podat stížnost

•    na porušování práv uživatele/ky
•    na kvalitu nebo způsob poskytování služby  

Jakým způsobem je možné podat stížnost

Ústně
•    osobně jakékoliv pracovnici nebo vedoucí poradny ACORUSu

Telefonicky  
•    vedoucí poradny na tel. 284 687 658
•    ředitelce ACORUSu na tel. 283 893 713

Písemně  
•    dopisem na adresu: ACORUS, Dělnická 213/12, Praha 7
•    e-mailem na adresu:  info@acorus.cz
•    vhozením do poštovní schránky „STÍŽNOSTI“ umístěné v čekárně poradny

Stížnost je možné podat i anonymně, a to telefonicky i písemně.

Kdo může stížnost převzít

Stížnost je povinen převzít každý/á pracovník/ice ACORUSu, který/á ji předá k vyřízení ředitelce.

Hierarchie řešení stížnosti
Je-li podána stížnost na:
-    pracovnici poradny - je předána k řešení ředitelce ACORUSu
-    ředitelku ACORUSu – je předána k řešení správní radě ACORUSu

Všechny ostatní druhy stížností řeší ředitelka, která může prošetřením stížnosti pověřit kteroukoliv pracovnici porady.

Závěr šetření stížnosti je:

-  
 uveden ve formuláři Stížnost v Knize stížností spolu s přijatými opatřeními
-    zaslán písemně stěžovateli/ce do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti v případě, že jde o písemnou stížnost s uvedenou adresou stěžovatele/ky
-    stěžovateli/ce sdělen jinak (např. ústně) v případě, že dojde mezi ním a pracovníkem/icí přijímajícím/í stížnost k takové dohodě
-    vyvěšen na nástěnce umístěné v čekárně poradny, pokud jde o anonymní stížnost

V případě, že je uživatel/ka se šetřením stížnosti a přijatými závěry ze strany ředitelky nebo správní rady ACORUSu nespokojena, případně chce podat stížnost výhradně vyššímu orgánu, může se obrátit na následující instituce:

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 001 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
tel.: 221 921 111

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: 542 542 111

 
 

 

Vyhledat