ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 
 

Historie

2018

 • Mezioborové setkání pro odbornou veřejnost na Staroměstské radnici – „Možnosti a limity práce s osobou ohroženou domácím násilím“
 • Projekt Divadlo utlačovaných – divadelní představení „Odchodem to nekončí“
 • Prodejní výstava fotografií Zdeny Zuzany Bednářové a Pavla Pěnkavy
 • Šlapeme násilí na paty – 5. ročník s Davidem Matáskem
 • Benefiční koncert Lenka Filipová pro ACORUS


2017

 • Osamostatnění centra LOCIKA
 • 20 let od založení centra ACORUS
 • Mezioborové setkání pro odbornou veřejnost na Staroměstské radnici – „Odchodem to nekončí“
 • Vstup do České ženské lobby
 • Pečení s ČSOB 2x v průběhu roku
 • Benefiční koncerty Koncertního klubu pro ACORUS
 • Benefiční koncert Tomáš Klus
 • Šlapeme násilí na paty – 4. ročník se Zuzanou Baudyšovou
 • Výstava a aukce obrazů – SOROPTIMIST KLUB  ve prospěch ACORUSu
 • ACORUS získává od Nadace rozvoje občanské společnosti prestižní ocenění NEZISKOVKA ROKU 2017

2016

 • Benefiční koncert David Koller
 • Šlapeme násilí na paty – 3. ročník s Hankou Kynychovou
 • Akademie modrého života ČSOB – příprava kampaně k 20. výročí ACORUSu

2015

 • změna právní formy z občanského sdružení na zapsaný ústav
 • zahájení tradice dvou benefičních akcí ročně – na jaře koncert, na podzim pochod
 • realizován 2. ročník charitativního pochodu „Šlapeme násilí na paty“, který se konal v Divoké Šárce a osobní účastí ho podpořili: Zora Jandová a David Matásek
 • realizován benefiční koncert Lucie Bílé na Pražské křižovatce
 • získání pověření k sociálně-právní ochraně dětí
 • otevření centra LOCIKA jako nového pracoviště ACORUSu zaměřeného na poskytování komplexní pomoci a podpory při vyrovnávání se s dopady domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte a celý rodinný systém
 • uspořádání 4 kulatých stolů na témata: Děti a domácí násilí, Nejlepší zájem dítěte ohroženého domácím násilím, Práce s agresí v kontextu domácího násilí, Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím
 • realizace facebookové kampaně “Co je doma normální” podpořené informačními letáky distribuovanými do základních a středních škol
 • rekonstrukce koupelen v azylovém domě

2014

 • patronkou ACORUSu se stala známá moderátorka paní Michaela Jílková
 • realizován 1. ročník charitativního pochodu „Šlapeme násilí na paty“, který se konal v Divoké Šárce a osobní účastí ho podpořili: Michaela Jílková, Květa Fialová, David Matásek
 • dobrovolný audit realizovaný MPSV a zaměřený na tří vzdělávací programy konstatoval: „Auditované kurzy jsou realizovány zcela v souladu s žádostmi o akreditaci, dokumentace k nim je kompletní a pečlivě vedená. Lektoři kurzů jsou zároveň zaměstnanci Acorusu, jsou vysoce kvalifikovaní, mají zkušenosti z dlouholeté praxe a dále se vzdělávají na základě svých individuálních plánů. Sdružení pracuje se zpětnou vazbou účastníků i lektorů a promítá ji do dalších kurzů.“
 • realizován Den otevřených dveří v poradně ACORUSu spojený s výstavou dětských prací na téma „Domácí násilí očima dětí“
 • ACORUS se poprvé účastnil Mikulášského charitativního bazaru na Pražské křižovatce

2013

 • ve spolupráci s GE Money Bank rekonstrukce a vybavení terapeutické místnosti
 • výměna starých nefunkčních oken v prvním patře azylového domu za nová plastová
 • ve spolupráci s Nákupní galerií Atrium uspořádání výstavy plakátů na téma Domácí násilí na ženách a mužích
 • získání akreditace k poskytování právních informací obětem trestných činů a zahájení této činnosti

 

2012

 • zrenovování dětského hřiště v areálu azylového domu a jeho rozšíření o nové herní prvky
 • zrekonstruování kuchyně azylového domu a její vybavení novým nábytkem
 • ve spolupráci s rodinným libereckým divadlem Rolnička realizace komponovaných preventivních programů pro žáky 1. a 2. tříd neratovických základních škol
 • uzavření exluzivního partnerství v rámci propagační kampaně nové knihy Dianne Schwartz „Týraná“ vydanou Portálem, s.r.o.
 • ve spolupráci s Pražskou komorní filharmonií realizace Benefičního koncertu u příležitosti oslavy 15. výročí založení občanského sdružení ACORUS

2011

 • realizace akreditovaných vzdělávacích programů určených pro pracovníky a pracovnice úřadů a neziskových organizací
 • realizace dvou výstav plakátů s tematikou domácí násilí zpracovaných studenty pražské střední grafické školy v Hollarově ulici
 • integrace zkušeností z firemního prostředí do každodenní práce ACORUSU – projekt „Rok jinak“
 • zahájení spolupráce s British school of Prague
 • vydávání pravidelného Newsletteru ACORUSu v české i anglické verzi určeného pro dárce a přátele

2010

 • absolvování inspekce kvality sociální služby azylový dům s hodnocením výborně
 • získání akreditace MPSV pro vzdělávací programy
 • přestěhování poradny do nových prostor na Praze 7
 • rozšíření týmu o pracovnici PR a fundraising
 • realizace tiskové konference u příležitosti otevření nové poradny
 • realizace dne otevřených dveří v poradně
 • zahájení klientské práce formou případových konferencí

2009

 • zavedení systematické práce s dětmi - individuální plánování, scénotest
 • realizace kurzů pro pracovníky pomáhajících profesí o práci s dětmi, které zažívaly domácí násilí
 • zpracování a vydání publikace "DOMÁCÍ NÁSILÍ - Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci osobám ohroženým domácím násilím"

2008

 • ve spolupráci s Soroptimist Club of Prague uspořádání oslavy 10. výročí zprovoznění centra Acorus za přítomnosti manželů Evy a Václava Hudečkových
 • Acorus se stal odborným partnerem firmy Avon v mediální kampani „Avon proti domácímu násilí“
 • realizace besed o domácím násilí pro studenty středních škol
 • zavedení nabídky kurzu rodičovských dovedností - filiální terapie

 

2007

 • registrace služeb azylový dům, krizová pomoc a odborné sociální poradenství
 • zpracování vnitřních směrnic a metodik jednotlivých služeb s cílem naplnit standardy kvality sociálních služeb
 • ve spolupráci s organizací proFem, o. p. s. realizace vzdělávacích kurzů pro ženy znevýhodněné na trhu práce (ženy, které zažívaly násilí ve vztahu, ženy nad 50 let věku, ženy dlouhodobě na mateřské dovolené)
 • ve spolupráci s m.č. Praha 9 pokračování realizace vzdělávacích kurzů pro matky na rodičovské dovolené
 • zajištění a realizace odborného programu pro pracovnice z neziskové organizace z Azerbajdžánu

2006

 • ve spolupráci s m. č. Praha 9 realizace vzdělávacích kurzů pro matky na rodičovské dovolené
 • ve spolupráci s organizací proFem, o. p. s. realizace vzdělávacích kurzů pro ženy, které zažívaly násilí ve vztahu
 • ve spolupráci s MPSV ČR realizace školení sociálních pracovníků a pracovnic sociálně právní ochrany ve všech krajích ČR
 • zpracování publikace „Studijní materiál o problematice domácího násilí pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany“
 • realizace Veřejné vánoční sbírky ve spolupráci s TESCO Zličín
 • zahájení práce na Standardech kvality sociálních služeb

2005

 • uzavření partnerství s městskou částí Praha 9 a zahájení práce na společném projektu podpořeném z Evropských strukturálních fondů
 • uzavření partnerství s organizací proFem, o. p. s. a zahájení spolupráce na projektu „Mosty pro ženy“ podpořeném z Evropských strukturálních fondů
 • příprava a koncipování obsahu kurzů pro ženy dotčené násilím
 • vydání publikace „Průvodce trestním řízením pro oběti domácího násilí“
 • pilotní zavedení kontaktní terénní sociální práce
 • zahájení činnosti poradny pro oběti domácího násilí na městské části Praha 9 a v Neratovicích
 • realizace Veřejné vánoční sbírky ve spolupráci s TESCO Zličín

2004

 • spoluúčast na založení Koordony – koalice organizací proti domácímu násilí na ženách
 • realizace vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky a pracovnice neziskových organizací i veřejného sektoru
 • odborné zajištění seminářů pro pedagogická centra Karlovy Vary a Ústí nad Labem a pro sociální odbor městské části Praha 12
 • realizace pilotního preventivního semináře pro studenty a studentky gymnázia v Dobříši
 • zavedení služby e-mailového poradenství

2003

 • realizace vzdělávacích kurzů v problematice domácího násilí určených pro pedagogy středních a vyšších odborných škol sociálně právních, pedagogických a zdravotnických
 • zpracování a vydání Manuálu o domácím násilí
 • rozšíření služeb následné pomoci o sociální byt
 • realizace vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky a pracovnice neziskových organizací i veřejného sektoru
 • vyškolení všech pracovníků a pracovnic centra sloužících na lince v telefonické krizové intervenci
 • spoluúčast na mediální kampani „Stop násilí na ženách“

2002

 • koncipování následné pomoci pro uživatelky služeb
 • zahájení práce svépomocné skupiny uživatelek služeb Acorusu
 • zahájení vydávání čtvrtletního zpravodaje Acorusu „Úsměv“
 • spolupráce s Probační a mediační službou Praha 9 – výkon obecně prospěšných prací
 • účast na konferenci k domácímu násilí v Polsku
 • ve spolupráci s Městským centrem sociálních služeb a prevence uspořádání semináře pro pražské sociální pracovníky a pracovnice oddělení péče o rodinu a dítě
 • zprovoznění detašované kanceláře pro ambulantní programy
 • rozšíření služeb o právní pomoc
 • zahájení spolupráce s klubem Konta

2001

 • zahájení mezinárodní spolupráce (partnerství) s polskými kolegy z organizace Stowarzyszenie „B-4“ z Rzeszowa na projektu Phare
 • realizace a lektorské zajištění vzdělávacího semináře pro polské odborníky v Acorusu
 • realizace semináře o práci s násilnými osobami vedeného lektorem z USA
 • zahájení spolupráce se Soroptimist International Club of Prague

2000

 • vybrání Acorusu jako modelového projektu do skupiny specialistů pro sociální politiku ve městech při Radě Evropy a účast na závěrečné mezinárodní konferenci v Oslo
 • zahájení mediálních aktivit
 • rozšíření služeb - zavedení videotréninku interakcí

1999

 • plné rozšíření pobytového programu
 • zprovoznění krizových lůžek
 • zahájení vícezdrojového financování
 • zahájení podpůrných programů pro ženy
 • zahájení specifických programů pro děti
 • počátek realizace vzdělávání pro sociální pracovníky úřadů a neziskových organizací
 • zahájení spolupráce se sponzory

1998

 • dokončení rekonstrukce objektu
 • zpracování koncepce a metodiky
 • zabezpečení vnitřního vybavení centra
 • zahájení ambulantního provozu
 • zahájení pobytového programu

1997

 • vznik občanského sdružení Acorus
 • zahájení spolupráce s městskou částí Praha 9
 • získání prostor pro provozování centra pro ženy v krizi – oběti domácího násilí
 • rekonstrukce objektu centra
 
 

 

Vyhledat