ACORUS, z. ú.

                    pomoc osobám ohroženým domácím násilím

 

Novinky

Projekt systematické práce s dětmi...

3.2.2015

Projekt systematické práce s dětmi ohroženými domácím násilím v roce 2014

V roce 2014 jsme ukončili šestý rok projektu systematické práce s dětmi ohroženými domácím násilím. Projekt jsme mohli realizovat díky laskavé podpoře Nadace Naše dítě, Výboru dobré vůle a Nadačního fondu Albert.

V průběhu roku jsme pracovali s 38 dětmi z 25 rodin. Rodinná situace byla komplexně zmapována včetně vytvořeného individuálního plánu péče u 22 dětí. Zájem dětí byl prosazován odbornými pracovníky projektu na 8 případových konferencích

 Děti absolvovaly celkem 66 individuálních terapeutických sezení se scénotestem či sand play therapy a zúčastnily se 22 arteterapeutických skupin. Na posílení rodičovských dovedností a naplňování potřeb dítěte bylo zaměřeno i 84 pedagogických konzultací a 36 sezení videotréninku interakcí (VTI).

Aktivit dětského klubu využilo celkem 28 dětí na 49 setkáních. Aktivity klubu byly zaměřeny na všestranný rozvoj dětí, učení nových her i sportovních schopností a rozvoj sociálních dovedností.

Cíle programu se nám podařilo naplnit, děti po absolvování terapeutického programu byly stabilizovanější, patrné bylo snížení míry úzkosti i projevů agresivity. Děti si z terapeutických sezení odnášely zážitek bezpečného místa, podpory i korektivních zkušeností v mezilidských vztazích. Matky lépe zvládaly výchovné situace s dětmi, cítily se s nimi v lepším kontaktu a lépe rozuměly chování i potřebám svých dětí a věděly, jakým způsobem tyto kroky naplňovat. Aktivní účast na případových setkáních, psaní odborných zpráv a úzká spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dítěte i se soudy umožnila účinně hájit zájem dětí a minimalizovat sekundární zátěž dětí i možné pocity viny či odpovědnosti za rodinnou situaci.

Na tento projekt naváže v květnu  letošního roku otevření ambulantního centra komplexní pomoci pro děti ohrožené domácím násilím v rámci projektu Tři pilíře bezpečí.

 
 

 

Vyhledat